LejelovenMenu

Tilbudspligt

Udlejer har i visse tilfælde en pligt til at tilbyde de nuværende lejere at overtage en ejendom på andelsbasis, inden den overdrages til andre fx i forbindelse med salg. I denne artikel kan du læse nærmere om, hvad tilbudspligten indebærer, hvordan den opfyldes og hvilke rettigheder du som lejer i denne forbindelse kan tillægges.

Hvornår gør tilbudspligten sig gældende?

Vil udlejer overdrage sin ejendom, følger det af lejeloven, at vedkommende først skal tilbyde lejerne at overtage ejendommen på andelsbasis, før den kan tilbydes til andre. Ved overdragelse af en ejendom menes der både overdragelse via salg, gave, fusion eller mageskifte. Tilbudspligten gør sig dog ikke gældende, hvis køberen af ejendommen er staten, kommunen eller udlejers relaterede familie. Tilbudspligten bortfalder også, hvis køberen i forvejen er en medejer af ejendommen, eller hvis ejendommen overdrages i forbindelse med arv.

Tilbudspligten finder først og fremmest anvendelse, hvis ejendommen består af mindst 6 beboelseslejligheder. Er der også erhvervslejemål i ejendommen, skal der være mindst 13 beboelseslejligheder, før tilbudspligten gør sig gældende. Tilbudspligten er ligeledes aktuel, når der blot er tale om overdragelse af en del af ejendommen. Dette gælder, uanset hvor lille en del af ejendommen der overdrages.

Tilbuddet skal fremsættes for beboerne med henblik på at etablere en privat andelsboligforening. Skal dette lykkes, kræver det, at mindst 60% af ejendommens lejere af beboelseslejlighederne er medlemmer af andelsboligforeningen på tidspunktet for købet.

Tilbudspligten i praksis

Udlejer opfylder tilbudspligten ved, at samtlige lejere tilbydes at overtage ejendommen som andelsboligforening til samme pris, som udlejer ellers kunne opkræve ved salg til anden side. Dette tilbud skal fremsættes skriftligt til samtlige lejere i ejendommen. Udlejer skal også fremsende diverse informationer om ejendommen i forbindelse med tilbuddet, eksempelvis oplysninger om ejendommens driftsudgifter. Lejerne har efterfølgende 10 uger til at acceptere købet. Juli måned indgår dog ikke i beregningen af 10-ugers acceptfristen.

Overholder udlejer ikke sin tilbudspligt og sælger ejendommen til en udefrakommende, uden at lejerne er blevet tilbudt ejendommen først, kan lejerne anlægge sag mod udlejeren. I denne situation har lejerne krav på at overtage ejendommen til den oprindelige pris.

Der kan forekomme tilfælde, hvor en ejer har mulighed for at afvise andelsboligforeningens accept. Dette er tilfældet, hvis andelsboligforeningen ikke kan dokumentere, at de er betalingsdygtige.