LejelovenMenu

Tilbudspligt

Udlejer har i visse tilfælde en pligt til at tilbyde de nuværende lejere at overtage ejendommen på andelsbasis, inden den overdrages til andre. I denne artikel kan du læse nærmere om, hvad tilbudspligten indebærer, hvordan den opfyldes og hvilke rettigheder du som lejer tillægges i denne sammenhæng.

Hvornår gør tilbudspligten sig gældende?

Vil udlejer overdrage sin ejendom, følger det af lejeloven, at vedkommende først skal tilbyde lejerne at overtage ejendommen på andelsbasis, før den kan tilbydes til andre. Denne pligt finder først og fremmest anvendelse, hvis ejendommen består af mindst 6 beboelseslejligheder. Er der også erhvervslejemål i ejendommen, skal der være mindst 13 beboelseslejligheder, før tilbudspligten gør sig gældende.

Tilbuddet fremsættes for beboerne med henblik på at etablere en privat andelsboligforening. Skal dette lykkes, kræver det, at mindst halvdelen af lejerne i ejendommen stemmer for købet. Hvis ikke halvdelen stemmer for købet, har udlejer ret til at sælge ejendommen til anden side. Tilbudspligten er kun aktuel ved overdragelse af hele ejendomme og dermed ikke, hvis der blot er tale om salg af den ene bolig, som du bor i.

Det har ingen betydning, om ejendommen overdrages ved salg, gave, fusion eller magtskifte. Tilbudspligten gør sig dog ikke gældende, hvis køberen af ejendommen er staten, kommunen eller udlejers ægtefælle (eller udlejers anden relaterede familie). Tilbudspligten bortfalder også, hvis køberen i forvejen er en medejer af ejendommen, eller hvis ejendommen gives i forbindelse med arv.

Tilbudspligten i praksis

Udlejer opfylder tilbudspligten ved, at samtlige lejere tilbydes at overtage ejendommen som andelsboligforening til samme pris, som udlejer ellers kunne opkræve ved salg til anden side. Dette tilbud skal fremsættes skriftligt til samtlige lejere i ejendommen. Udlejer skal også fremsende diverse informationer om ejendommen i forbindelse med tilbuddet, eksempelvis om ejendommens driftsudgifter. Lejerne har efterfølgende 10 uger til at acceptere købet. Hvis juli måned indgår i de 10 uger, tillægges en ekstra måned til acceptfristen.

Overholder udlejer ikke sin tilbudspligt og sælger ejendommen til en udefrakommende, uden at lejerne er blevet tilbudt ejendommen først, kan lejerne anlægge sag mod udlejeren. I denne situation har lejerne krav på at overtage ejendommen til den oprindelige pris.

Der kan forekomme tilfælde, hvor en ejer har mulighed for at afvise andelsboligforeningens accept. Dette er tilfældet, hvis andelsboligforeningen ikke kan dokumentere, at de er betalingsdygtige.