LejelovenMenu

Forbrugsregnskab - efter- og tilbagebetaling

Betaler du for forbrug a conto, er det vigtigt at kende de regler, der gælder på området. Det gælder både de regler som stilles til udlejer i forbindelse med forbrugsregnskabet og efter- og tilbagebetaling, samt din mulighed for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet

Betaler du vand og varme a conto, har du krav på at modtage et forbrugsregnskab over vand- og varmeforbruget én gang om året. I forbrugsregnskabet skal dine a conto indbetalinger være sammenholdt med dit faktiske forbrug og de faktiske udgifter til at dække forbruget. Såfremt andet ikke er aftalt i lejekontrakten, så løber regnskabsåret for forbrugsregnskabet fra den 1. juni til den 31. maj. Er du i tvivl om, om du betaler forbrug a conto, så læs med her

Krav til forbrugsregnskabet

Du skal have modtaget forbrugsregnskabet senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis du ikke har modtaget forbrugsregnskabet inden for fristen, mister udlejeren sin ret til at kræve efterbetaling, såfremt dit forbrug har været højere end det opkrævede a conto beløb. I forbindelse med leverance fra et kollektivt forsyningsanlæg, skal udlejer fremsende regnskabet til dig seneste 3 måneder efter, at udlejer har modtaget den endelige afregning fra anlægget, hvis dette ligger senere end 4 måneders fristen. Fristerne kan ikke forlænges ved aftale.

Forbrugsregnskabet skal være skriftligt og indeholde følgende for at være gyldigt:

  • Din andel af de samlede forbrugsudgifter.
  • Oplysninger om lejerens muligheder for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet.
  • Oplysninger om tidspunktet for udlejerens modtagelse af forbrugsregnskabet, såfremt det først kommer frem til dig efter fristen.

Indeholder forbrugsregnskabet ikke disse oplysninger er regnskabet ugyldigt, og så er udlejer forpligtet til at fremsende et nyt gyldigt regnskab. Fremsender udlejer ikke et nyt gyldigt regnskab senest fire måneder efter regnskabsårets udløb, mister udlejer sin ret til at kræve efterbetaling. Er der tale om en langvarig forsinkelse, kan du undlade at indbetale fremtidige a conto betalinger, indtil du har modtaget et gyldigt regnskab.

Tilbagebetaling og efterbetaling

Dækker dine månedlige a conto indbetalinger ikke dit faktiske forbrug, skal du efterbetale differencen. Har dit forbrug været mindre, skal du have de penge tilbage, som du har betalt for meget. Du skal modtage en eventuel tilbagebetaling ved førstkommende huslejebetaling efter modtagelsen af forbrugsregnskabet. Udlejer gør typisk det, at de modregner tilbagebetalingen i huslejeopkrævningen. Skal du have 500 kr tilbage, og er din husleje normalt på 5.500 kr, vil du dermed kun skulle betale 5.000 kr i husleje denne ene måned.

Skal du efterbetale, kan udlejer først kræve beløbet betalt sammen med huslejen minimum en måned efter din modtagelse af forbrugsregnskabet. Har du modtaget regnskabet den 10. september, vil du således først skulle betale ekstraregningen sammen med huslejen den 1. november. Overstiger efterbetalingen, hvad der svarer til 3 måneders husleje, har du ret til at få delt betalingen op i 3 rater fordelt over 3 måneder.

Lejers mulighed for at gøre indsigelse

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet senest 6 uger efter, at du har modtaget regnskabet. En generel uenighed er ikke fyldestgørende. Indsigelsen skal indeholde hvilke konkrete punkter i regnskabet, lejeren ikke er enig i, og hvorfor.