LejelovenMenu

Forbrugsregnskab - efter- og tilbagebetaling

Betaler du forbrug a conto, er det vigtigt at kende de regler, der regulerer området. Her kan du læse nærmere om de regler, som gælder for udarbejdelsen af forbrugsregnskabet, efter- og tilbagebetaling som følge af opgørelsen, samt om din mulighed for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet.

Ved a conto betaling har du krav på at modtage et forbrugsregnskab over vand- og varmeforbruget én gang om året, hvor dine a conto indbetalinger bliver sammenholdt med dit faktiske forbrug. På denne måde fremgår det, hvilket beløb der faktisk er brugt til at afholde forbrugsomkostningerne, og du kan få et eventuelt overskydende beløb refunderet. Er du i tvivl, om du betaler forbrug a conto så læs med her.

Krav til forbrugsregnskabet

Tidsfrister

Hvis andet ikke er aftalt i lejekontrakten, så løber regnskabsåret for forbrugsregnskabet fra d. 1. juni. Din udlejer kan med seks ugers varsel ændre datoen, som regnskabsåret løber fra.

Du skal have modtaget forbrugsregnskabet senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis du ikke har modtaget forbrugsregnskabet inden for fristen, mister udlejeren sin ret til at kræve efterbetaling, hvis dit forbrug har været højere end det opkrævede a conto beløb. Ved leverance fra et kollektivt forsyningsanlæg er fristen anderledes. Hvis udlejer først har modtaget endelig afregning fra forsyningsanlægget efter udløbet af fristen på 4 måneder, skal udlejer fremsende regnskabet til dig senest 3 måneder efter, at udlejer har modtaget den endelige afregning fra anlægget. Fristerne kan ikke gyldigt forlænges ved aftale.

Indholdet

Forbrugsregnskabet skal være skriftligt og indeholde følgende:

  • Din andel af de samlede forbrugsudgifter.
  • Oplysninger om dine muligheder for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet.
  • Oplysninger om tidspunktet for udlejerens modtagelse af forbrugsregnskabet, såfremt det først kommer frem til dig efter fristen.

Indeholder forbrugsregnskabet ikke ovenstående oplysninger, er regnskabet ugyldigt, og udlejer er dermed forpligtet til at fremsende et nyt gyldigt regnskab. Fremsender udlejer ikke et nyt gyldigt regnskab senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb, mister udlejer sin ret til at kræve efterbetaling, selvom dit faktiske forbrug overskrider din a conto indbetaling. Overskrides forsinkelsen med yderligere 2 måneder efter fristen på 4 måneder, kan du undlade at indbetale fremtidige a conto betalinger, indtil du har modtaget et gyldigt regnskab.

Tilbagebetaling og efterbetaling

Hvis du har betalt for lidt a conto

Dækker dine månedlige a conto indbetalinger ikke dit faktiske forbrug, skal du efterbetale differencen. Udlejer kan ved efterbetaling først kræve beløbet betalt sammen med huslejen minimum 1 måned efter din modtagelse af forbrugsregnskabet. Har du modtaget regnskabet d. 10. september, vil du således først skulle betale ekstraregningen sammen med huslejen d. 1. november. Overstiger efterbetalingen et beløb, der svarer til 3 måneders husleje, har du ret til at få opdelt betalingen i 3 rater fordelt over 3 måneder.

Hvis din udlejer undskyldeligt har glemt en udgiftspost i det tidligere forbrugsregnskab, kan vedkommende overføre en andel af det glemte beløb til det efterfølgende forbrugsregnskabet. Det undskyldeligt glemte beløb kan kun overføres i det omfang, som udgør maksimalt 10 % af de samlede udgifter i det tidligere forbrugsregnskab. Du skal som lejer informeres om overførslen af det glemte beløb og størrelsen på det.

Hvis du har betalt for meget

Har dit forbrug været mindre end a conto betalingerne, skal du have det beløb tilbage, som du har betalt for meget. Du skal modtage en eventuel tilbagebetaling ved førstkommende huslejebetaling efter modtagelsen af forbrugsregnskabet. Udlejer gør typisk det, at tilbagebetalingen modregnes i huslejeopkrævningen. Hvis din husleje sædvanligvis er 5.500 kr. om måneden, og du har betalt 500 kr. for meget i a conto, vil du dermed kun skulle betale 5.000 kr., i husleje, i måneden efter forbrugsregnskabet.

Lejers mulighed for at gøre indsigelse

Hvis du ønsker det, kan du få adgang til at gennemgå de bilag, der er blevet brugt til at udarbejde forbrugsregnskabet. Der er ikke krav til, hvordan du skal anmode om adgangen til bilagene, og du kan derfor blot spørge udlejer med den kommunikationsform, som passer dig bedst (mail, brev osv.).

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet senest 6 uger efter, at du har modtaget regnskabet. Indsigelsen skal angive de konkrete punkter i regnskabet som du ikke er enig i, og en begrundelse for uenigheden. Hvis din udlejer stadig ønsker at fastholde sit krav om en efterbetaling, på trods af din indsigelse, skal udlejer indbringe spørgsmålet som sag for Huslejenævnet. Udlejerens frist for indbringelse er 6 uger efter, at fristen for lejerens adgang til at gøre indsigelse er udløbet. Hvis udlejer ikke indbringer sagen for Huslejenævnet, eller overskrider fristen for indbringelse, så mister vedkommende kravet på efterbetalingen. I tilfælde af udlejerens manglende indbringelse, skal du altså ikke betale påkravet om efterbetaling.