LejelovenMenu

Forbrugsregnskab - efter- og tilbagebetaling

Betaler du vand og varme a conto, er der fra udlejers side krav om, at der skal laves et årligt forbrugsregnskab, hvor dine betalinger og dit faktiske forbrug holdes op mod hinanden. I denne artikel gør vi dig klogere på, hvad forbrugsregnskabet skal indeholde, for at det anses som værende gyldigt, samt hvad udlejer kan kræve, hvis du har betalt for lidt eller for meget.

Krav til forbrugsregnskabet

Hvad er et forbrugsregnskab?

Et forbrugsregnskab er en opgørelse over dit samlede faktiske forbrug og dine a conto betalinger for en given periode.​ Forbrugsregnskabets periode vil typisk være et år, men den kan også være kortere i tilfælde af, at du flytter ind eller fraflytter lejemålet midt i den periode, hvor forbrugsregnskabet afregnes.

I forbrugsregnskabet holdes dit faktiske forbrug op mod, hvad du har betalt i a conto for forbrugsudgifterne. Forbrugsregnskabet viser derfor også, om du skylder din udlejer penge, fordi du har betalt for lidt i forbrugsomkostninger, eller om din udlejer skylder dig penge, fordi du har betalt for meget.

Tidsfrister

Du skal have modtaget forbrugsregnskabet senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis du ikke har modtaget forbrugsregnskabet inden for fristen, mister din udlejer sin ret til at kræve efterbetaling, hvis dit forbrug har været højere end det opkrævede a conto beløb. Ved leverance fra et kollektivt forsyningsanlæg er fristen anderledes. Hvis udlejer først har modtaget endelig afregning fra forsyningsanlægget efter udløbet af fristen på 4 måneder, skal udlejer fremsende regnskabet til dig senest 3 måneder efter, at udlejer har modtaget den endelige afregning fra anlægget. I dette tilfælde skal udlejer oplyse dig om, hvilken dato vedkommende modtog forbrugsregnskabet fra forsyningsanlægget, før det er gyldigt. Fristerne kan ikke forlænges ved aftale.

Hvis ikke andet er aftalt i lejekontrakten, løber regnskabsåret for forbrugsregnskabet fra den 1. juni. Din udlejer kan med 6 ugers varsel ændre datoen, som regnskabsåret løber fra.

Indholdet

Forbrugsregnskabet skal være skriftligt og indeholde følgende:

  • Hvilken periode opgørelsen afspejler
  • Din andel af de samlede forbrugsudgifter - herunder både en opgørelse af ejendommens samlede forbrug (hvis udlejer lejer hele ejendommen ud) og en opgørelse over din andel af ejendommens forbrug i kroner og øre
  • Oplysninger om dine muligheder for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet
  • En opgørelse over dine a conto betalinger
  • Oplysninger om tidspunktet for udlejerens modtagelse af forbrugsregnskabet, såfremt det først kommer frem til dig efter fristen

Indeholder forbrugsregnskabet ikke ovenstående oplysninger, er regnskabet ugyldigt, og udlejer er dermed forpligtet til at fremsende et nyt gyldigt regnskab. Fremsender udlejer ikke et nyt gyldigt regnskab senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb, mister udlejer sin ret til at kræve efterbetaling, selvom dit faktiske forbrug overskrider din a conto indbetaling. Overskrides forsinkelsen med yderligere 2 måneder efter fristen på 4 måneder, kan du undlade at indbetale fremtidige a conto betalinger, indtil du har modtaget et gyldigt regnskab.

Tilbagebetaling og efterbetaling

Hvis du har betalt for lidt a conto

Dækker dine månedlige a conto indbetalinger ikke dit faktiske forbrug, skal du efterbetale differencen. Udlejer kan ved en efterbetaling først kræve beløbet betalt sammen med huslejen minimum 1 måned efter din modtagelse af forbrugsregnskabet. Har du modtaget regnskabet d. 10. september, vil du således først skulle betale ekstraregningen sammen med huslejen d. 1. november. Overstiger efterbetalingen et beløb, der svarer til 3 måneders husleje, har du ret til at få opdelt betalingen i 3 rater fordelt over 3 måneder.

Hvis din udlejer undskyldeligt har glemt en udgiftspost i det tidligere forbrugsregnskab, kan vedkommende overføre en andel af det glemte beløb til det efterfølgende forbrugsregnskabet. Det undskyldeligt glemte beløb kan kun overføres i et omfang, som udgør maksimalt 10 % af de samlede udgifter i det tidligere forbrugsregnskab. Du skal som lejer informeres om overførslen af det glemte beløb og størrelsen på det.

Hvis du har betalt for meget

Har dit forbrug været mindre end a conto betalingerne, skal du have det beløb tilbage, som du har betalt for meget. Du skal modtage en eventuel tilbagebetaling ved førstkommende huslejebetaling efter modtagelsen af forbrugsregnskabet. Udlejer gør typisk det, at tilbagebetalingen modregnes i huslejeopkrævningen. Hvis din husleje sædvanligvis er 5.500 kr. om måneden, og du har betalt 500 kr. for meget i a conto, vil du dermed kun skulle betale 5.000 kr. i husleje, i måneden efter forbrugsregnskabet.

Lejers mulighed for at gøre indsigelse

Hvis du ønsker det, kan du få adgang til at gennemgå de bilag, der er blevet brugt til at udarbejde forbrugsregnskabet. Der er ikke krav til, hvordan du skal anmode om adgangen til bilagene. Det kan være en god ide, at kigge alle bilagene igennem, hvis du har mistanke om, at der kan være tale om en fejl.

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet senest 6 uger efter, at du har modtaget regnskabet. I din indsigelse skal du specificere de konkrete punkter i regnskabet, som du ikke er enig i. Hvis din udlejer stadig ønsker at fastholde sit krav om efterbetaling, eller hvis udlejer nægter at give dig det beløb tilbage, som du mener at have krav på, på trods af din indsigelse, skal udlejer indbringe spørgsmålet som sag for Huslejenævnet. Udlejerens frist for indbringelse er 6 uger efter, at fristen for din adgang til at gøre indsigelse er udløbet. Hvis udlejer ikke indbringer sagen for Huslejenævnet, eller overskrider fristen for indbringelse, så mister vedkommende kravet på efterbetalingen. I tilfælde af udlejerens manglende indbringelse, skal du altså ikke betale påkravet om efterbetaling.