LejelovenMenu

Udlejning af en lejebolig, du midlertidigt ikke selv bor i

Bor du til leje og ønsker at fremleje lejemålet, mens du midlertidigt ikke selv bor i lejemålet, gælder der nogle specifikke regler for fremlejeforholdet. Bliv klogere på disse regler i denne artikel.

Må jeg fremleje lejemålet?

Du har som lejer krav på at fremleje hele dit lejemål i op til 2 år, når følgende betingelser for et sådant fremlejeforhold er opfyldt:

  1. Lejemålet skal udelukkende være udlejet til beboelse. Dette betyder, at lejemål der er udlejet til erhverv eller andre lignende forhold, ikke er omfattet.
  2. Din grund til at fremleje skal være saglig, og dit fravær skal være midlertidigt. Det kan f.eks. være grundet forhold som sygdom, studieophold, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse i forbindelse med erhverv eller lignende, og må ikke have en varighed på mere end 2 år.
  3. Det samlede antal personer der bor i lejemålet, må ikke som følge af fremlejeaftalen overstige antallet af beboelsesrum.
  4. Hele ejendommen skal som minimum have 13 beboelseslejligheder.
  5. Udlejer må ikke have en rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.

Det er væsentligt at understrege, at dit fravær fra lejemålet reelt skal være midlertidigt. Hvis det står klart, at du har til hensigt at være fraværende i længere tid end 2 år, kan du ikke blot fremleje lejligheden i 2 år, og herefter lade den stå tom indtil du vender tilbage.

Hvis dit midlertidige ophold undervejs alligevel bliver forlænget, fordi der sker uventede ændringer, således at dit ophold strækker sig over længere tid end 2 år, har du mulighed for at forlænge din fremlejekontrakt med fremlejetager. Der skal være tale om ændrede forhold, som du ikke kendte til ved indgåelsen af fremlejekontrakten i første omgang. Er det tilfældet, kan du spørge din udlejer, om en forlængelse af fremlejeforholdet er ok. Udlejer kan dog godt vælge at sige nej til en forlængelse af fremlejekontrakten, og det skal du som lejer respektere, da du ifølge loven kun har krav på fremleje lejligheden i max 2 år.

Udlejer har mulighed for at modsætte sig fremlejeforholdet, hvis ejendommen har mindre end 13 beboelseslejligheder, hvis antallet af personer overstiger antallet af beboelsesrum eller hvis udlejer ellers har rimelige grunde til det. En grund til at modsætte sig fremleje skal være tungtvejende og saglig. En saglig grund kan være, hvis udlejer tidligere har indgået i et lejeforhold med personen, som du vil fremleje til, og vedkommende dengang ikke betalte husleje eller skabte større problemer for ejendommen.

Formalia ved fremleje

Fremlejeaftaler skal, uanset parternes indbyrdes aftale og interesse, indgås skriftligt mellem fremlejegiver og fremlejetager. Når fremlejekontrakten er udfærdiget, skal udlejer have en kopi af lejekontrakten, inden fremlejeperioden starter, og inden fremlejetager flytter ind. Det er en god idé at udforme fremlejekontrakten på den autoriserede typeformular A 10. udgave, som er den typeformular, man også bruger til at udforme almindelige lejekontrakter på. På den måde sikrer du dig, at fremlejeaftalen er gyldig og indeholder alt, hvad den bør gøre.

Når du skal lave fremlejekontrakten, kan du tage udgangspunkt i din egen lejekontrakt og tilpasse den, hvor det er nødvendigt. I lejekontraktens § 1 skal du eksempelvis vælge “Lejeforholdet er et fremlejeforhold”. Du skal også huske at angive lejeperioden i § 2. Dette er især vigtigt, hvis du ved, hvornår du vil overtage lejligheden igen, så du nemt kan henvise til aftalen og aflede dine rettigheder direkte fra lejekontrakten. Når du angiver en konkret lejeperiode, får det den virkning, at fremlejeforholdet bliver uopsigeligt for både dig og fremlejetager, da tidsbegrænsede lejekontrakter som udgangspunkt er uopsigelige. Det er dog muligt at aftale en opsigelsesmulighed på trods af tidsbegrænsningen i fremlejekontraktens § 11. Fordelen ved at indsætte en opsigelsesmulighed er, at du holder muligheden åben, for at kunne vende tilbage til lejemålet før tid. Ulempen er, at du kan risikere, at fremlejetager opsiger lejemålet inden din hjemkomst, og du eksempelvis under et studieophold i udlandet skal til at finde en ny lejer til din lejlighed derhjemme.

Det er herudover vigtigt, at du ikke opkræver en højere forudbetalt husleje end den leje, som fremlejetageren skal betale i opsigelsesperioden.Hvis fremlejetageren har 1 måneds opsigelse, må du derfor ikke kræve forudbetalt husleje for mere end 1 måned.

Er du i tvivl om, om din fremlejekontrakt er udfyldt korrekt, kan du få Lejerens Frie Retshjælp, som tilbyder gratis juridisk rådgivning, til at gennemlæse kontrakten. Du kan kontakte Lejerens Frie Retshjælp her .

Hvem er ansvarlig over for udlejer?

Det er kun den oprindelige lejer, der er ansvarlig og hæfter over for udlejer. Den oprindelige lejer er derfor erstatningsansvarlig for skade, som fremlejetager forvolder ved uforsvarlig adfærd. Den oprindelige lejer er også ansvarlig for, at fremlejetager overholder reglerne for god skik og orden, samt at vedkommende behandler lejemålet forsvarligt. Skulle der opstå en situation, hvor lejer må stå til ansvar for fremlejetagerens handlinger over for udlejer, så har lejer selvfølgelig et krav mod fremlejetager internt.