LejelovenMenu

Husorden

I denne artikel gør vi dig klogere på, hvad en husorden er, samt hvorfor det er vigtigt, at du overholder den, og hvad konsekvenserne kan være, hvis du ikke gør.

Din udlejer har pligt til at sørge for, at der hersker god ro og orden i ejendommen. I den forbindelse kan udlejer vælge at lave en husorden, som du og de andre lejere i ejendommen skal overholde. En husorden er en samling af fælles regler for alle beboere og deres gæster i ejendommen med det formål at passe på både ejendommen og udendørsarealerne. Et andet vigtigt formål med husordenen er at undgå, at beboerne er til gene for hinanden med unødvendig larm og lignende forhold.

Er der ikke en husorden tilknyttet dit lejemål, gælder lejelovens § 152, stk. 2, der fastslår, at lejer skal efterkomme rimelige påbud, som skal sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede.

Hvem kan udforme husordensreglementet?

I ejendomme uden beboerrepræsentationer kan udlejer selv udforme husordensreglementet.

I ejendomme med beboerrepræsentationer kan beboerrepræsentanterne udforme husordenen, medmindre udlejeren har gode grunde til at modsætte sig det.

Har udlejer flere afdelinger med tilhørende bestyrelser, udformer bestyrelsen husordensreglementet. Husordensreglementet kan dog kun vedtages og ændres på et afdelingsmøde.

Hvad kan en husorden indeholde?

En husorden kan indeholde regler om stort set alt, der relaterer sig til adfærd i ejendommen og på fællesområderne. Husordenen kan eksempelvis indeholde bestemmelser om:

  • Fællesvaskeri og tørring af tøj: Der kan være fastsat regler for brug og renholdelse af vaskemaskine og tørretumbler samt tørring af tøj, herunder forbud mod at hænge tøj til tørre indendørs i boligen.
  • Fester og støj: Der kan være regler for varsling af fester, fastsatte tidspunkter, hvorefter der skal skrues ned for musikken, eller tidspunkter hvorefter der skal være helt ro. I lydte bygninger er der typisk også fastsat tidspunkter, hvorefter det ikke er tilladt at bade eller have vaskemaskine eller opvaskemaskine kørende, da det kan medføre støj i vandrør.
  • Trappevask: Forventes det, at lejerne står for trappevask, kan der også være regler om, hvor ofte dette skal gøres, eller om det gælder trapper i hele opgangen, eller om en lejer blot er ansvarlig for nærmeste trappe til sit lejemål.
  • Husdyr: Regler for at holde husdyr kan også være angivet i husordenen.
  • Fællesarealer: Regler for fællesarealer kan være forbud mod at stille indbo, affald eller andre effekter i opgangen eller på andre fællesarealer.
  • Pulterrum: Hvis bestemte regler gør sig gældende for brug af pulterrum, kan dette fremgå. Der kan eksempelvis stå, at der ikke må opbevares brandfarlige væsker, samt at pulterrummet altid skal være aflåst.
  • Aflåsning: Regler angående aflåsning af døre kan være, at kælderdøren altid skal være aflåst, at hoveddøren skal være aflåst i et bestemt tidsrum, eller at man, hvis man finder dørene ulåst, har pligt til at aflåse.
  • Rygning: Husordenen vil ofte tage stilling til reglerne for rygning i boligerne og på fællesarealerne.
  • Skimmelsvamp: Der kan også være regler, der har til formål at minimere risikoen for fugt og skimmelsvamp. Det kan eksempelvis være regler om daglig udluftning og opvarmning af lejemålet.

Ovenstående er blot eksempler på områder, som kan indgå i en husorden. Der kan sagtens være færre eller flere punkter. Det er meget almindeligt, at husordenen fylder et par sider. Ikke alt behøver at være skrevet ind i husordenen. Der gælder også en række uskrevne regler såsom “god orden og skik” - eksempelvis ikke må man vise truende adfærd, chikanere mm.

Der er dog også grænser for, hvor meget udlejer kan bestemme via husordenen. Huslejenævnet kan derfor tilsidesætte den, hvis de mener, at den indeholder alt for vidtgående regler for, hvad der er tilladt i ejendommen.

Husordenen i forhold til lejekontrakten

Du får typisk udleveret husordenen sammen med din lejekontrakt. Nogle udlejere vælger, at du skal skrive under på husordenen selvstændigt, på samme måde som du skal med din lejekontrakt. Uanset om husordenen skal underskrives separat eller ej, accepterer du ved underskrivelsen af din lejekontrakt at overholde husordenen. Selvom der er tæt forbindelse mellem din lejekontrakt og husorden, kan en bestemmelse i din lejekontrakt ikke ændres gennem husordenen, da dette kræver en ændring af selve lejekontraktens indhold. Får du ikke automatisk husordenen udleveret ved indgåelse af lejeaftalen, så bed udlejeren om at få den udleveret.

Derfor er det vigtigt at overholde husordenen

Det er vigtigt, at du overholder reglerne i husordenen, da du ved overtrædelse af reglerne kan risikere at blive opsagt fra din bolig. Udlejer kan, hvis du, efter et tilstrækkeligt antal påbud, ikke har ændret din adfærd, opsige dig som følge af en overtrædelse af husordenen. Modtager du en klage fra din udlejer, bør du derfor skynde dig at rette op på din adfærd. Retter du ikke op på din adfærd, kan udlejer opsige dig. Husordenen gælder også for de øvrige beboere i din husstand samt gæster i husstanden. Hvis disse ikke overholder husordenen, og du efter din udlejers klage ikke får rettet op på deres adfærd, kan du som lejer risikere, at udlejer går til Huslejenævnet. I sådan et tilfælde kan Huslejenævnet give dig advarsler om at overholde den gældende husorden, eller fastsætte bindende betingelser for din og din husstands- eller gæsters adfærd, som du skal overholde, for at du kan blive boende. Denne regel gælder, fordi det er dig som lejer, der bærer ansvaret for at overholde husordenen. Det gælder tilsvarende, hvis du holder husdyr i strid med reglerne for lejemålet. F.eks. hvis du har en hund, der ødelægger inventar i opgangen, og det anses for generende for resten af ejendommens beboere.

Hvis udlejer ønsker at opsige dig, som følge af at du ikke har overholdt husordenen, skal vedkommende indbringe sagen for Boligretten. Hvis Boligretten ikke mener, at der er grundlag for at opsige dig fra lejemålet, kan udlejer indbringe sagen for Huslejenævnet med henblik på at give dig bindende advarsler eller gøre dit lejemål betinget af, at du overholder nærmere fastsatte betingelser for din adfærd.

Hvis din nabo ikke overholder husordenen

Hvis din nabo eller andre beboere i opgangen ikke overholder husorden, kan du klage til din udlejer. Klagen bør være skriftlig og indeholde informationer om, hvem der klages over, hvad der klages over og tidspunkterne for hændelserne. Hvis I er flere beboere, der vil klage over den samme person, kan I vælge alle at underskrive den samme klage. Det er derefter din udlejers ansvar at tage fat i den pågældende beboer. Fortsætter overtrædelsen i sådan en grad, at beboeren bliver opsagt fra lejemålet, skal du dog være opmærksom på, at din udlejer kan blive nødt til at dokumentere overtrædelsen ved hjælp af dine vidneforklaringer.