LejelovenMenu

Særligt for deleboliger

Hvis du vil dele din lejebolig med en eller flere andre, har det betydning, om du står alene på lejekontrakten, eller om de øvrige lejere også står på den. Du kan her blive klogere på, hvilken betydning det kan have i forskellige sammenhænge.

Skal du dele en bolig med andre, er der forskellige måder at tilrettelægge lejeforholdet:

  • Én af jer kan stå på lejekontrakten og er således lejemålets officielle lejer. Den officielle lejer fremlejer herefter værelser til de øvrige beboere.
  • Alle lejere kan stå på lejekontrakten, og alle er dermed lejemålets officielle lejere.

Hvis kun én person står på lejekontrakten

Ansvar over for udlejer

Hvis kun en af lejerne står på lejekontrakten, er det kun denne officielle lejer, der har rettigheder. Den officielle lejer står altså alene til ansvar over for udlejeren, på hele husstandens vegne, for lejemålet. Det får den praktiske betydning, at hvis en af de andre beboere ikke betaler sin andel af huslejen, beskadiger noget eller ikke overholder husordenen, er det kun den officielle lejer, som udlejeren retter sin henvendelse og et eventuelt krav imod.

Opsigelsesvarsel

Ved fremleje af værelser gælder det, at både fremlejegiver og fremlejetager ubegrundet kan opsige lejemålet med kun 1 måneds varsel, medmindre der er aftalt en tidsbegrænset lejeperiode. Ved aftale om en tidsbegrænset lejeperiode skal du nemlig bo der under hele den aftalte periode. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan vælge at tidsbegrænse lejeaftalen uden at have en saglig grund til tidsbegrænsningen. I kan som et alternativ til en tidsbegrænset lejeaftale vælge at aftale et længere opsigelsesvarsel i den fremlejekontrakt, som udfærdiges mellem jer. Du kan læse mere om fremleje af værelser her.

Hvis én af jer vil fraflytte

Hvis det kun er én person, der står på lejekontrakten, kan udskiftningen af lejemålets resterende beboere foregå relativt enkelt og uden udlejers indblanding. Hvis en fremlejetager ønsker at fraflytte lejemålet, og en ny flytter ind, er der ikke nogen navne, der skal ændres på den oprindelige lejekontrakt mellem lejer og udlejer. Ønsker den person, der står på lejekontrakten at fraflytte lejemålet, mens andre af beboerne gerne vil blive boende, kan situationen imidlertid blive lidt mere problematisk. Fremlejetagerne har nemlig ingen rettigheder i forhold til udlejer og dermed intet krav på at blive i lejemålet. Det er derfor i sådan et tilfælde op til udlejer at vurdere, om vedkommende vil lade de andre beboere overtage lejeaftalen. I så fald skal den officielle lejer som udgangspunkt opsige lejemålet, hvorefter boligen istandsættes, før overtagelsen igen kan finde sted.

Hvis to eller flere personer står på lejekontrakten

Fælles ansvar over for udlejer

Hvis alle beboerne af lejemålet står på lejekontrakten, hæfter I solidarisk for lejekontraktens vilkår og har lige rettigheder. Det vil sige, at I er ansvarlige på lige fod, hvis bare én af jer ikke overholder noget, der står i lejekontrakten. Et praktisk eksempel er, at hvis en af de andre lejere ikke har indbetalt husleje en måned, kan udlejer alligevel opkræve det fulde beløb af dig. I må herefter selv stå for at fordele overførslerne internt, så det stemmer overens med jeres aftaler.

Fortsat leje af boligen efter én lejers opsigelse

Ønsker en af lejerne at flytte, har de andre som udgangspunkt ret til at blive boende. I skal dog være opmærksomme på, at udlejer kan have frataget jer denne ret, hvis det er indført som et af de særlige vilkår i lejekontraktens § 11. Det kan nemlig være aftalt, at lejemålet ikke kan opsiges af en enkelt lejer, uden at det betragtes som en opsigelse af det samlede lejemål. Udlejer kan kun gøre dette gældende, hvis det er skrevet ind i lejekontrakten. For at undgå denne situation, handler det selvfølgelig om at læse lejekontrakten grundigt igennem og ikke at underskrive en sådan aftale, hvis man ikke ønsker at ende i en situation, hvor én persons opsigelse medfører et ophør af hele lejemålet for de øvrige lejere.

Hvis du eller en af de andre lejere forlader lejemålet, skal der underskrives en ny lejekontrakt. Her har udlejer mulighed for at ændre i lejekontrakten. Du kan derfor ikke være sikker på, at indholdet i lejekontrakten vil være helt identisk med de tidligere vilkår. Ønsker lejerne ikke længere at bo sammen, men er uenige om, hvem der skal flytte, og hvem der skal have ret til at blive boende, kan en sådan konflikt løses gennem Boligretten.

Tilbagebetaling af depositum og forudbetalt husleje

Lejere, der ønsker at fraflytte boligen, mens andre bliver boende, har ikke krav på at få depositum og forudbetalt husleje tilbage fra udlejeren, før lejemålet er endeligt opsagt af alle. Det skyldes, at udlejer kan tilbageholde depositummet, til hvis lejemålet senere skal istandsættes. Forudbetalt husleje benyttes oftest til at dække huslejen efter opsigelse af det samlede lejemål. Hvis lejerne har betalt 3 måneders forudbetalt husleje, skal de således ikke betale husleje de sidste 3 måneder af lejeperioden, efter lejemålet som helhed er opsagt. Lejerne har derfor heller ikke krav på at få udbetalt den eventuelt tilbageværende forudbetalte husleje, før alle lejere er udtrådt af lejeaftalen, og lejemålet skal fraflyttes.

Man kan dog komme mange af alle disse problematikker i forkøbet, allerede ved indflytningen, ved at udarbejde en fælles underskrevet aftale mellem lejerne i boligen med retningslinjer for, hvordan den enkelte lejers fraflytning afvikles. Det kan eksempelvis aftales, at enten de tilbageværende lejere “køber” den fraflyttende ud ved at give vedkommende sin andel af det indbetalte depositum tilbage, eller at en ny beboer betaler depositum til den, der fraflytter. Man bør skrive ind i aftalen, hvor meget der eventuelt skal tilbagebetales til den fraflyttende lejer. Det er her relevant at have i baghovedet, at hvis hele lejemålet var blevet opsagt, ville en del af depositummet gå til istandsættelse af boligen. Tager man udgangspunkt i det, skal den fraflyttende derfor ikke have det fulde beløb af sit depositum tilbage. I denne sammenhæng vil det derfor være relevant at undersøge, hvad en istandsættelse vil koste, og derefter fradrage dette i beløbet, som tilbagebetales til den fraflyttende. Det kan være en god idé at angive måden at gøre dette regnestykke op på i de fælles retningslinjer, så der ikke opstår uenigheder om dette ved fraflytningen.