LejelovenMenu

Særligt for deleboliger

Hvis du vil dele din lejebolig med en eller flere andre, har det betydning, om du står alene på lejekontrakten, eller om de øvrige lejere også står på den. Du kan her blive klogere på, hvilken betydning det kan have i forskellige sammenhænge.

Skal du dele en bolig med andre, er der forskellige måder at tilrettelægge lejeforholdet:

  • Én af jer kan stå på lejekontrakten og er således lejemålets officielle lejer. Den officielle lejer fremlejer herefter værelser til de øvrige beboere.
  • Alle lejere kan stå på lejekontrakten, og alle er dermed lejemålets officielle lejere.

Hvis kun én person står på lejekontrakten

Ansvar over for udlejer

Hvis kun en af jer står på lejekontrakten, er det kun denne officielle lejer, der har rettigheder. Den officielle lejer står altså alene til ansvar over for udlejeren og lejemålet på hele husstandens vegne. Det har den praktiske betydning, at hvis en af de andre lejere ikke betaler sin andel af huslejen, beskadiger noget eller ikke overholder husordenen, så går det udover den officielle lejer, da dette er vedkommende, som udlejeren skal rette sin henvendelse og et eventuelt krav imod.

Opsigelsesvarsel

Ved fremleje af værelser gælder det som udgangspunkt, at både fremlejegiver og fremlejetager frit kan opsige lejemålet med kun 1 måneds varsel. Der kan dog aftales et længere opsigelsesvarsel for både fremlejegiver og fremlejetager i lejekontraktens § 11. Det er ikke lovligt at aftale et kortere opsigelsesvarsel for fremlejegiver.

Er der aftalt en tidsbegrænset lejeperiode, kan parterne dog ikke frit opsige aftalen. Ved aftale om en tidsbegrænset lejeperiode skal man nemlig bo der under hele den aftalte periode. Som fremlejergiver skal man også være opmærksom på, at man ikke kan vælge at tidsbegrænse lejeaftalen uden at have en saglig grund til tidsbegrænsningen. Du kan læse mere om fremleje af værelser her.

Hvis én af jer vil fraflytte

Hvis det kun er én person, der står på lejekontrakten, kan udskiftningen af lejemålets resterende beboere foregå relativt enkelt og uden udlejers indblanding. Hvis en fremlejetager ønsker at fraflytte lejemålet, og en ny flytter ind, er der ikke nogen navne, der skal ændres på den oprindelige lejekontrakt mellem lejer og udlejer. Ønsker den person, der står på lejekontrakten at fraflytte lejemålet, mens andre af beboerne gerne vil blive boende, kan situationen imidlertid blive lidt mere problematisk. Fremlejetagerne har nemlig ingen rettigheder i forhold til udlejer og dermed intet krav på at blive i lejemålet. I sådan et tilfælde vil det derfor være op til udlejer at vurdere, om vedkommende vil lade de andre beboere overtage lejeaftalen. I så fald skal den officielle lejer som udgangspunkt opsige lejemålet, hvorefter boligen istandsættes, før overtagelse fra fremlejetagerne igen kan finde sted.

Hvis to eller flere personer står på lejekontrakten

Fælles ansvar over for udlejer

Hvis alle beboerne af lejemålet står på lejekontrakten, hæfter I solidarisk for lejekontraktens vilkår og har alle lige rettigheder. Det vil sige, at I er ansvarlige på lige fod, hvis bare én af jer ikke overholder noget, der står i lejekontrakten. Et praktisk eksempel kan være, at en af de andre lejere ikke har indbetalt husleje en måned. I sådan et tilfælde kan udlejer opkræve det fulde beløb. I må herefter selv stå for at fordele overførslerne internt, så det stemmer overens med jeres egne aftaler.

Fortsat leje af boligen efter én lejers opsigelse

Ønsker en lejer i lejemålet at flytte, og står I flere personer på lejekontrakten, har de andre på lejekontrakten som udgangspunkt ikke ret til at blive boende i lejemålet. Selvom I er flere lejere, bliver I nemlig anset som en enhed, der skal afgive en fælles opsigelse. Udlejer kan dog acceptere at give de resterende lejere ret til at blive boende, hvis det er indført som et særligt vilkår i lejekontraktens § 11. Det kan nemlig aftales, at lejemålet kan opsiges af blot en enkelt lejer, uden at det betragtes som en opsigelse af det samlede lejemål. Dette gør sig dog kun gældende, hvis det er skrevet ind i jeres lejekontrakt. Er det ikke det, skal der underskrives en ny lejekontrakt, hvis de resterende personer fortsat ønsker at bo i lejemålet. Her har udlejer mulighed for at ændre i lejekontrakten. I kan derfor ikke være sikre på, at indholdet i lejekontrakten vil være helt identisk med de tidligere vilkår.

I tilfælde af at I som lejere er et ægtepar, men en af jer senere ønsker at flytte som følge af ophør af ægteskabet, afgøres det ved separationen eller skilsmissen, hvem af jer der har ret til at fortsætte lejeforholdet, hvis ikke der kan opnås enighed om dette. Sådanne sager behandles af Familierets Huset eller Familieretten.

Hvis I ikke er gift, men blot er samlevende, og har haft fælles husstand i mindst 2 år, har I selv ret til at afgøre, hvem af jer der skal fortsætte lejeforholdet, hvis samlivet ophører. Kan I ikke blive enige, kan afgørelsen træffes ved dom, hvis særlige grunde taler herfor. Det kan f.eks. være af hensyn til mindreårige fælles børn.

Ønsker I, der blot bor i bofællesskab med hinanden, ikke længere at bo sammen, men er uenige om, hvem der skal have ret til at blive boende, kan en sådan konflikt løses gennem Boligretten.

Tilbagebetaling af depositum og forudbetalt husleje

Ønsker en lejer at fraflytte boligen, mens de andre bliver boende, har vedkommende ikke krav på at få depositum og forudbetalt husleje tilbage fra udlejeren, før lejemålet er endeligt opsagt af alle. Det skyldes, at udlejer kan tilbageholde depositummet, til hvis lejemålet senere skal istandsættes, mens forudbetalt husleje oftest benyttes til at dække huslejen efter opsigelsen af det samlede lejemål. Hvis I har betalt 3 måneders forudbetalt husleje, skal I således ikke betale husleje de sidste 3 måneder af lejeperioden, efter lejemålet som helhed er opsagt. I har derfor heller ikke krav på at få udbetalt den eventuelt tilbageværende forudbetalte husleje, før alle lejere er udtrådt af lejeaftalen.

I kan dog komme disse problematikker i forkøbet allerede ved indflytningen, ved at udarbejde en fælles underskrevet aftale med retningslinjer for, hvordan den enkelte lejers fraflytning afvikles i tilfælde af, at én eller flere af jer ønsker at fraflytte før. Det kan eksempelvis aftales, at enten de tilbageværende lejere “køber” den fraflyttende ud ved at give vedkommende sin andel af det indbetalte depositum tilbage, eller at en ny beboer betaler depositum til den fraflyttende. Man bør skrive ind i aftalen, hvor meget der eventuelt skal tilbagebetales til den fraflyttende lejer. Ved udarbejdelsen af aftalen, er det relevant at have i baghovedet, at en del af depositummet ville gå til istandsættelse af boligen, hvis hele lejemålet var blevet opsagt. Tager man udgangspunkt i det, skal den fraflyttende derfor ikke have det fulde beløb af sit depositum tilbage. I denne sammenhæng vil det derfor være relevant at undersøge, hvad en istandsættelse vil koste, og derefter fradrage dette i beløbet, som bliver tilbagebetalt til den fraflyttende. Det kan være en god idé at angive dette regnestykke i de fælles retningslinjer, så der ikke opstår uenigheder om udregningen ved fraflytningen.