LejelovenMenu

Depositum og forudbetalt husleje

Når du flytter ind i en lejebolig, har din udlejer ret til at kræve økonomisk sikkerhed fra dig. I denne artikel uddybes det, hvor meget udlejer må opkræve, hvad beløbet dækker og hvornår udlejer skal tilbagebetale dit depositum.

Indflytningspris

Ved indflytningen har udlejer maksimalt ret til at kræve op til 3 måneders depositum, 3 måneders forudbetalt leje (leje for de sidste 3 måneder du bor i lejemålet, efter det er blevet opsagt) samt 3 måneders løbende leje (den almindelige husleje, du betaler for at bo de første 3 måneder i lejemålet). Det svarer altså til et maksimalt beløb på i alt 9 måneders husleje. Oftest oplever mange dog kun at blive opkrævet 1 måneds løbende leje. Læs mere om opkrævningen ved indflytning her.

Forudbetalt leje

En udlejer har mulighed for at kræve op til 3 måneders forudbetalt husleje ved indflytning. Den forudbetalte husleje stiller sikkerhed for, at udlejeren modtager betaling af husleje i opsigelsesperioden, der maksimalt er 3 måneder. Det står udlejeren frit, om der opkræves 1 måneds forudbetalt husleje, de maksimale 3 måneder eller slet ingen. Hvis du fraflytter lejeboligen før opsigelsesperiodens udløb, har udlejer pligt til at forsøge at genudleje lejemålet. Lykkes det udlejeren, har du krav på tilbagebetaling af den forudbetalte husleje, svarende til perioden, som lejeboligen er genudlejet i. Det samme gælder, hvis din udlejer har mulighed for at genudleje dit lejemål i opsigelsesperioden, men undlader det; i dette tilfælde har du ligeledes krav på at få refunderet den forudbetalte husleje, som er svarende til den periode, hvori udlejer potentielt kunne have genudlejet lejemålet.

Depositum

Ligesom ved forudbetalt leje kan udlejer kræve et depositum på et beløb, der svarer til 3 måneders husleje. De fleste uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer drejer sig om depositummet, og hvilke udgifter udlejer må fratrække dette. Depositummet er udlejers sikkerhed for, at der kan udføres reparationer og blive malet, når du fraflytter lejemålet. Hvis der ved fraflytningen eksempelvis skal males, eller udlejer ikke mener, at du har gjort lejemålet tilstrækkeligt rent, kan disse udgifter fratrækkes dit depositum. Skulle det ske, at beløbene for istandsættelse overstiger det indbetalte depositum, kan udlejer stadig opkræve det resterende beløb fra dig. Det indbetalte depositum er altså ikke et loft for, hvor meget lejemålet må udbedres for.

Regulering af depositum og forudbetalt leje

Hvis der sker forhøjelse af din husleje, mens du bor i lejemålet, har udlejer ret til at forhøje dit indbetalte depositum og din forudbetalte leje tilsvarende huslejestigningen. Stiger din husleje fx med 50 kroner, må udlejer hæve dit depositum med 150 kroner og din forudbetalte husleje med yderligere 150 kroner, såfremt du vel og mærke har betalt depositum og forudbetalt husleje tilsvarende til 3 måneders husleje. Har du fx kun betalt et depositum svarende til 2 måneders husleje, må udlejer kun hæve depositummet med 100 kroner osv.

Det er udlejers eget valg, om vedkommende ønsker at forhøje depositummet og den forudbetalte leje. Vælger udlejer til en start at lade være, må vedkommende gerne ombestemme sig, og opkræve forhøjet depositum og forudbetalt husleje, tilsvarende huslejestigningen, senere i lejeperioden.

I gamle lejekontrakter lavet før 1. juli 1994 kunne det aftales, at der ikke måtte ske regulering af hhv. depositum og forudbetalt leje. Disse aftaler er fortsat gyldige dagen i dag, hvis du har en lejekontrakt, som er lavet før skæringsdagen den 1. juli 1994.

Skulle der omvendt ske en nedsættelse af din månedlige husleje, gælder det også, at depositum og forudbetalt husleje på samme betingelser kan blive nedsat. Sker der en nedsættelse, har du dermed ret til en tilbagebetaling tilsvarende det beløb, huslejen nedsættes med. Hvad angår nedsættelsen af depositum og forudbetalt leje, skal denne dog ske på selve nedsættelsestidspunktet for din huslejebetaling, og du har som lejer krav på, at en sådan tilbagebetaling sker.

Ophævelse af lejemålet som følge af for sen betaling af depositum

Betaling af depositum er - ligesom betaling af månedlig husleje - en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Det betyder, at du som lejer misligholder lejeaftalen, hvis du ikke betaler det opkrævede depositum i tide. Udlejer kan som følge heraf ophæve lejeaftalen. Udlejer skal dog, for at kunne ophæve lejeaftalen som følge af manglende indbetaling af depositum, sende dig en skriftlig meddelelse om, at vedkommende fortsat afventer beløbet. Denne meddelelse kan udlejer tidligst sende dig 3 hverdage efter den sidste rettidige betalingsdag. I meddelelsen skal det være skrevet, at lejeforholdet ophæves, hvis ikke du betaler. Falder den 3. hverdag en weekend, grundlovsdag eller en helligdag, udskydes udløbet af fristen til den næstkommende hverdag. Herefter har du 14 dage til at indbetale depositummet. Falder den 14. dag på en weekend, helligdag eller grundlovsdag, udskydes fristen ligeledes til den næstkommende hverdag. Har du ikke betalt efter 14 kalenderdage, kan udlejer ophæve lejemålet.

Hvornår skal udlejer tilbagebetale depositum?

Lejeloven fastsætter ingen frist for, hvornår udlejer har pligt til at tilbagebetale dit depositum. Udlejer skal dog betale depositummet tilbage, så snart det er opgjort, hvor meget som skal refunderes til dig, eller hvor meget du eventuelt yderligere skylder for skader på lejligheden. Det er udlejers ansvar at udarbejde en opgørelse over de reparationer og lignende, som depositummet er brugt på. Denne opgørelse skal afleveres til dig, så du kan se, hvad dine penge er blevet brugt på. Lejeloven fastsætter ingen tidsmæssig grænse for, hvornår udlejer skal have opgjort skadernes omfang økonomisk. Sædvanligvis bruger udlejer en til halvanden måned på at tilbagebetale eventuelt overskydende depositum. Dette kan dog afhænge af istandsættelsens omfang.