LejelovenMenu

Flytteopgørelse

I flytteopgørelsen opgøres de økonomiske udgifter til istandsættelse ved fraflytningen. I denne artikel kan du læse mere om, hvad en flytteopgørelse er, hvilke tidsfrister der gør sig gældende samt hvilke regler opgørelsen skal følge.

Hvad er en flytteopgørelse?

En flytteopgørelse er en økonomisk opgørelse over de udgifter, som du skal betale for, ved istandsættelsen af det lejemål som du er fraflyttet. De ting du skal betale for, er det som du har aftalt med udlejer i fraflytningsrapporten . En flytteopgørelse er ikke det samme som en fraflytningsrapport, selvom begge dokumenter relaterer sig til lejers fraflytning. I fraflytningsrapporten aftales det blot, hvad der skal istandsættes i lejemålet, og de specifikke beløb fremgår altså først af flytteopgørelsen. Eventuelle huslejerestancer kan også tages med i flytteopgørelsen.

Tidsfrist for flytteopgørelse

Der er ingen konkret frist i lejeloven for, hvornår du senest skal have modtaget flytteopgørelsen. Fristen er fastsat gennem retspraksis som “inden for rimelig tid”, og her er det retspraksis og de konkrete omstændigheder, som afgør, hvad der betragtes som “rimelig tid”. I de fleste tilfælde vil du modtage flytteopgørelsen inden for et par måneder efter fraflytningen. Hvis du ikke har modtaget opgørelsen efter 2 måneder, bør du kontakte din udlejer.

Regler for en flytteopgørelse

Specifikationskravet

Der er et formkrav til flytteopgørelsen, der kaldes “specifikationskravet”. Specifikationskravet indebærer, at det tydeligt skal fremgå af flytteopgørelsen, hvad hver udgiftspost har kostet og er brugt på. Det er altså ikke tilstrækkeligt bare at oplyse den samlede udgift. Er væggene blevet malet og gulvene slebet, skal det fremgå, hvad henholdsvis malerarbejdet og slibearbejdet har kostet. Udlejer bør også vedlægge en kopi af regningerne fra de forskellige håndværkere. Specifikationskravet gør det nemmere for dig som lejer at vurdere, om den enkelte udgifts størrelse er rimelig. Du kan læse mere om, hvordan du kan gribe det an, hvis du mener flytteopgørelsen er urimeligt høj i et af de følgende underafsnit.

Hvilke udgifter må udlejer medtage i fraflytningsopgørelsen?

Udlejer må kun tage udgifter til istandsættelse med, for de ting som er angivet i fraflytningsrapporten. Når du modtager flytteopgørelsen, er det derfor en god idé at finde fraflytningsrapporten frem, for at sikre at du ikke er blevet pålagt at betale for noget, som ikke står angivet dér. Det eneste, som du må pålægges, selvom det ikke fremgår af fraflytningsrapporten, er “skjulte mangler”. Skjulte mangler er mangler, som udlejer ikke kunne opdage ved fraflytningssynet, men som vedkommende efterfølgende er blevet bekendt med. Et eksempel på en skjult mangel fra retspraksis er opdagelsen af kattelopper, der stammede fra fraflyttende lejers kat.

Generelt må udlejer også kun tage udgiften til istandsættelse med for de dele af lejemålet, som lejer er pålagt vedligeholdelsespligten for. Du kan således ikke blive pålagt at betale for istandsættelse af ting, der vedrører den udvendige vedligeholdelse, hvis du kun er pålagt ansvaret for den indvendige vedligeholdelse i din lejekontrakt. Den eneste vedligeholdelsespligt du som lejer er tildelt direkte gennem lejeloven, er vedligeholdelse og fornøden fornyelse af lås og nøgler. Det kræver en aftale i lejekontrakten at udvide denne vedligeholdelsespligt. I de fleste tilfælde er lejer kun pålagt den indvendige vedligeholdelsespligt, som indebærer fornøden maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve.

Kan udlejer kræve mere end depositummet til udgifterne for istandsættelsen?

Overstiger udgifterne til istandsættelse det indbetalte depositum, skal du som lejer betale differencen, medmindre flytteopgørelsen er urimelig høj. Har du betalt et depositum svarende til 3 måneders husleje, så er depositummet dog ofte tilstrækkeligt til at dække istandsættelserne.

Hvis flytteopgørelsen er urimeligt høj

Mener du, at flytteopgørelsen er urimeligt høj, bør du starte med at undersøge de enkelte udgiftsposter. Gør du dit forarbejde grundigt, står du langt bedre i dialogen med udlejer. Mener du eksempelvis, at udgiften til malerarbejdet er urimeligt høj, kan du kontakte en anden maler, end den der er brugt, eller undersøge typiske priser på malerarbejde på internettet  og til sammenligning få oplyst hvad de vil tage i betaling for at udføre det samme arbejde. Er du derefter fortsat af den opfattelse, at flytteopgørelsen er urimeligt høj, bør du kontakte udlejer herom. Kan I ikke nå til enighed, kan du indbringe opgørelsen som en sag for Huslejenævnet.