LejelovenMenu

Regler for tidsbegrænset leje

Vil du kun udleje dit lejemål i en tidsbegrænset periode? På netop dette område, er det nemt at begå fejl som udlejer. Begår man disse fejl, kan det betyde, at din lejer må bebo lejemålet uden tidsbegrænsning. Du kan her på siden få indblik i reglerne for tidsbegrænset leje, så du sikrer dig, at du kun udlejer i den ønskede tidsperiode.

Mange tror, at fremleje og tidsbegrænset leje er det samme, men det er ikke tilfældet. Fremleje er, når man lejer en bolig eller dele af en bolig ud, som man ikke selv ejer. Tidsbegrænset leje er, når du lejer en bolig ud, som du selv ejer, i en tidsbegrænset periode.

Udgangspunktet for fremleje er, at lejer har ret til at fremleje sin bolig i op til 2 år. Som ejer af en bolig, findes der ikke en tilsvarende gylden 2-års-regel. Hvis du vil leje din bolig ud, må du faktisk kun tidsbegrænse lejeperioden, hvis du har en saglig begrundelse for, at lejeperioden ikke er ubegrænset. Denne saglige begrundelse kan eksempelvis være:

  • Hvis du skal udstationeres i privat virksomhed eller militæret
  • Hvis der er sygdom blandt dine nærmeste, eller du selv er syg
  • Hvis du selv ønsker at flytte ind i boligen ved lejeperiodens udløb (og det er selvfølgelig et krav, at du rent faktisk flytter ind)
  • Hvis der foreligger en konkret og gennemgående plan for ombygning eller nedrivning af lejemålet efter periodens ophør

Som følge af ovenstående, kan du ikke tidsbegrænse lejeperioden, fordi du lige vil sikre dig, at lejer er en god lejer eller lign. Ved tvivl eller konflikt omkring tidsbegrænsninger, vurderer Boligretten, om tidsbegrænsningen er tilstrækkeligt begrundet. Hvis den vurderes til ikke at være det, tilsidesættes tidsbegrænsningen, og så gælder lejelovens almindelige regler i stedet. Det vil sige, at lejer kan fortsætte med at leje lejemålet uden tidsbegrænsning.

Det anbefales, at du i lejekontraktens § 11, udover vilkåret om tidsbegrænsningen, oplyser, hvad årsagen til tidsbegrænsningen er, så det kan dokumenteres, at lejer, ved indgåelse af aftalen, har været bekendt med årsagen.

Regler for opsigelse for tidsbegrænsede lejemål?

Et tidsbegrænset lejeforhold er, medmindre andet aftales, uopsigeligt for begge parter i lejeperioden. Når lejeaftalen er tidsbegrænset, ophører lejeaftalen uden yderligere opsigelse ved den aftalte ophørsdato. Er der aftalt opsigelsesmulighed mellem udlejer og lejer uden nærmere aftale om længden af opsigelsesperioden, vil lejelovens almindelige regler gælde. Det følger af disse, at der er 3 måneders opsigelsesvarsel for lejer. Lejeaftalen kan dog også ophøre som følge af enten lejer eller udlejers væsentlige misligholdelse af lejeaftalen, selvom den er tidsbegrænset. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis lejer ikke betaler den månedlige husleje eller ikke overholder husordenen i ejendommen. Du kan læse mere om dine muligheder for at opsige lejer ud fra lejelovens almindelige bestemmelser her .

Hvis lejer trodser jeres aftale om tidsbegrænsning af lejemålet, og fraflytter før tid, er lejer fortsat forpligtet til at betale husleje for resten af den aftalte lejeperiode. Du har dog som udlejer pligt til at begrænse lejers tab, og skal derfor i videst muligt omfang forsøge at genudleje lejemålet. Lejer skal betale indtil du får genudlejet lejemålet, og hvis det ikke lykkedes, indtil udløbet af den tidsbegrænsede lejeperiode.

Vigtigt: Det er meget vigtigt, at du ikke lader lejer blive boende efter den tidsbegrænsede lejeperiodes ophør. Hvis du lader lejer blive boende i lejemålet i mere end én måned efter, den tidsbegrænsede lejeaftale er ophørt, hvor du har været bekendt med, at lejer fortsat bor i lejemålet, fortsætter lejeforholdet nemlig som et almindeligt lejeforhold uden tidsbegrænsning.

Særligt for ejendomme, der pr. 1/1 1995 havde mere end 7 beboelseslejemål

For store ejendomme, hvor du som udlejer pr. 1/1 1995 ejede mere end 7 beboelseslejemål i den samme ejerforening, og som er beliggende i en reguleret kommune, gælder en særlig regel. Ved aftalens indgåelse kan der ikke aftales en leje eller et lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse udgør mere byrdefulde vilkår for lejeren, end de vilkår der gælder for de øvrige lejere i ejendommen. Dette gør sig gældende, uanset om tidsbegrænsningen er rimelig begrundet. Du kan altså i denne type af ejendomme risikere, at vilkåret om tidsbegrænsning tilsidesættes efter en helhedsvurdering, hvor den pågældende lejeaftale sammenlignes med de øvrige lejemåls lejevilkår.