Regler for tidsbegrænset leje

Er der er begrænsning på, hvor lang tid du vil udleje dit lejemål? Så skal du læse med her. For det er særligt på det her område, at udlejere begår fejl. Fejl, som kan betyde, at du hænger på din lejer for altid. Mange udlejere tror nemlig, at det står dem frit for at tidsbegrænse lejeaftalen. Men det gør det ikke. Du kan her på siden få indblik i, hvornår det er tilladt at tidsbegrænse lejeaftalen.

Mange tror at fremleje og tidsbegrænset leje er det samme, men det er ikke tilfældet.

Fremleje er, når man lejer en bolig eller dele af en bolig ud, som du ikke selv ejer. Tidsbegrænset leje er, når du lejer en bolig ud, som du selv ejer, i en tidsbegrænset periode.

Man har som lejer af en bolig, som udgangspunkt ret til at fremleje en bolig i op til 2 år. Som ejer af en bolig, findes der ikke en gylden 2 års regel. Hvis du vil leje din bolig ud, må du faktisk kun tidsbegrænse lejeperioden, hvis du har en saglig begrundelse - eksempelvis:

  • Hvis du skal udstationeres i privat virksomhed eller militæret
  • Hvis der er sygdom blandt dine nærmeste, eller du selv er syg
  • Hvis du selv ønsker at flytte ind i boligen ved lejeperiodens udløb (og det er selvfølgelig et krav, at du rent faktisk flytter ind)
  • Hvis der foreligger en konkret og gennemgående plan for ombygning af lejemålet efter periodens ophør

Du kan altså ikke tidsbegrænse lejeperioden, fordi du lige vil sikre dig, at lejer nu også er en god lejer, eller fordi du til at starte med bare lige vil leje den ud i et par år. Ved tvivl/konflikt vurderer Boligretten om tidsbegrænsningen er tilstrækkeligt begrundet. Hvis den vurderes til ikke at være det, tilsidesættes tidsbegrænsningen, og så gælder lejelovens almindelige opsigelsesregler i stedet, der kan gøre det svært at opsige lejer. Et tidsbegrænset lejeforhold er, medmindre andet aftales, uopsigeligt for begge parter i lejeperioden.

“Lejeloven § 80 stk. 1: Er lejeaftalen tidsbestemt, ophører lejeforholdet uden opsigelse ved den aftalte lejetids udløb. Den tidsbestemte lejeaftale kan ikke ved opsigelse bringes til ophør i lejeperioden, medmindre dette er aftalt eller den anden part i lejeforholdet misligholder aftalen”

Det anbefales, at man i lejekontraktens § 11, sammen med vilkåret om tidsbegrænsningen oplyser, hvad årsagen til tidsbegrænsningen er, så det kan dokumenteres, at lejer ved indgåelse af aftalen har været bekendt med årsagen.

Regler for opsigelse for tidsbegrænsede lejemål?

Når lejeaftalen er tidsbegrænset ophører lejemålet uden opsigelse ved den aftalte ophørsdato. Lejer har ikke mulighed for at opsige lejemålet i perioden, medmindre dette er aftalt i lejekontrakten jf. lejelovens § 80, stk. 1. Er der aftalt opsigelsesmulighed mellem udlejer og lejer uden nærmere aftale om længden af opsigelsesperioden, vil lejelovens almindelige regler gælde, hvor der gælder 3 måneders opsigelsesperiode for lejer. Derimod vil udlejer stadigvæk have mulighed for at opsige lejeaftalen efter lejelovens bestemmelser i § § 82 og 83, som også gælder ved tidsubegrænsede lejeaftaler.

Vigtigt! Det er meget vigtigt, at du ikke lader lejer bliver boende efter den tidsbegrænsede lejeaftales ophør. Hvis du lader lejer blive boende i lejemålet i mere end en måned efter den tidsbegrænsede lejeaftale er ophørt, fortsætter lejeforholdet nemlig som et almindeligt lejeforhold uden tidsbegrænsning, og så er det svært at komme af med lejeren igen.

Særligt for store ejendomme, der pr. 1/1 1995 havde mere end 7 beboelseslejemål

For store ejendomme, der pr. 1/1 1995 havde mere end 7 beboelseslejemål, gælder en særlig regel. Efter boligreguleringslovens § 5. stk. 8. ved aftalens indgåelse kan der ikke aftales en leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde vilkår for lejeren end de vilkår, der gælder for andre lejere i ejendommen - uanset om tidsbegrænsningen er rimelig begrundet.