LejelovenMenu

Beboerrepræsentation

Lejere i ejendomme med en beboerrepræsentation har flere rettigheder, end den enkelte lejer i en ejendom uden en beboerrepræsentation. Det skyldes, at en beboerrepræsentation har større indflydelse på, og indsigt i, driften af ejendommen. Du kan her blive klogere på, hvad en beboerrepræsentation er, hvordan den etableres og hvilke opgaver den kan varetage.

Hvad er en beboerrepræsentation?

I private udlejningsejendomme kan lejere oprette en beboerrepræsentation bestående af repræsentanter valgt blandt lejerne i ejendommen. Beboerrepræsentationen varetager lejernes interesser over for udlejer, og har flere rettigheder, større indflydelse og mere indsigt i driften, end den enkelte lejer har. En beboerrepræsentation kan forhandle med udlejer på vegne af lejerne, men er også til gavn for udlejer som en sparringspartner og en måde at få indsigt i lejernes holdninger til lejeforholdene.

De opgaver som beboerrepræsentationen kan deltage i, eller skal orienteres om, er blandt andet:

  • Vedtagelse af husorden
  • Gennemgang af grundlag for lejeforhøjelse
  • Gennemgang af varmeregnskab
  • Ejendommens budget og regnskab
  • Klager fra beboere over andre beboere i ejendommen
  • Vedligeholdelsesplaner
  • Gennemførelse af andet større arbejde på ejendommen

For at beboerrepræsentationen har disse beføjelser, skal den være oprettet korrekt. Det gennemgås derfor i de følgende underafsnit, hvordan den skal oprettes for at være gyldig.

Hvem kan oprette en beboerrepræsentation?

Lejere har ret til at vælge beboerrepræsentanter i ejendomme, der opfylder blot én af følgende kriterier:

  1. Ejendommen består af mindst 6 beboelseslejligheder
  2. Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder, og udlejer ejer mindst 6 beboelseslejligheder i ejerforeningen
  3. Ejendommen ejes af en andelsboligforening, hvis mindst 6 af beboelseslejlighederne ikke bebos af andelshavere.

I mindre ejendomme med 3-5 beboelseslejligheder har et flertal af lejerne de samme beføjelser, som beboerrepræsentationer har i større ejendomme.

Hvordan oprettes en beboerrepræsentation?

En beboerrepræsentation oprettes ved et beboermøde. Mindst 50% af lejerne skal være fremmødte, og et flertal af disse skal stemme for oprettelsen. Hvis færre end 50% af lejerne er til stede på beboermødet, skal en beslutning om oprettelsen af en beboerrepræsentation bekræftes efterfølgende ved en afstemning af samtlige beboer. Stemmerne fordeles med én stemme pr. beboelseslejlighed, og det er således underordnet, hvor mange der bor i det enkelte lejemål.

Indkaldelse til beboermøde

Retten til at indkalde til beboermøde er en ret, som alle beboere i ejendommen har, og kan gøre brug af. Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel ved opslag et passende sted. Man kan, for at sikre at alle er informeret, også sende et brev ud til alle lejerne i ejendommen, og informere dem om det kommende beboermøde. Der skal også gives en skriftlig besked til udlejer med samme varsel. Det skal bemærkes, at lejerforeninger også har ret til at indkalde til beboermøde, hvis de har medlemmer, der er beboere i ejendommen.

Antal af beboerrepræsentanter

Hvis en beboerrepræsentation bliver valgt og bekræftet ved afstemning, skal der udvælges en eller flere beboerrepræsentanter. Antallet afhænger af, hvor stor en ejendom, der er tale om. Hvis der er over 13 lejligheder i en ejendom, skal der vælges 3 beboerrepræsentanter. Er der under 13 lejligheder i ejendommen, skal der kun vælges 1 repræsentant.

Beboerrepræsentationens mulighed for opkrævning af betaling fra lejerne

Hvis der er truffet beslutning om det på et beboermøde, kan beboerne opkræves et beløb på op til 502 kr. (2021) årligt pr. lejemål, til dækning af udgifterne ved repræsentanternes arbejde i ejendommen. Hvis der ønskes opkrævning af et højere beløb, kan det kun ske, hvis den enkelte lejer godkender det. Det skal tilføjes, at dette beløb kan ændre sig, da der én gang hvert år foretages en ny regulering efter nettoprisindekset.