LejelovenMenu

Beboerrepræsentation

Lejere i ejendomme med en beboerrepræsentation har flere rettigheder, end den enkelte lejer i en ejendom uden en beboerrepræsentation. Det skyldes, at en beboerrepræsentation har større indsigt og indflydelse på driften af ejendommen. Du kan her blive klogere på, hvad en beboerrepræsentation er, hvordan den etableres og hvilke opgaver den kan varetage.

Hvad er en beboerrepræsentation?

I private udlejningsejendomme kan lejere oprette en beboerrepræsentation bestående af repræsentanter valgt blandt lejerne i ejendommen. Beboerrepræsentationen varetager lejernes interesser over for udlejer, og har flere rettigheder, større indflydelse og mere indsigt i driften, end den enkelte lejer normalvis har. En beboerrepræsentation kan forhandle med udlejer på vegne af lejerne, men er også til gavn for udlejer som en sparringspartner og en måde at få indsigt i lejernes holdninger til lejeforholdene.

De opgaver som beboerrepræsentationen kan deltage i, eller skal orienteres om, er blandt andet:

  • Vedtagelse af husorden
  • Gennemgang af grundlag for lejeforhøjelse
  • Gennemgang af varmeregnskab
  • Ejendommens budget og regnskab
  • Klager fra beboere over andre beboere i ejendommen
  • Vedligeholdelsesplaner
  • Gennemførelse af andet større arbejde på ejendommen

For at beboerrepræsentationen har disse beføjelser, skal den være oprettet korrekt. Det gennemgås derfor i de følgende underafsnit, hvordan den skal oprettes for at være gyldig.

Hvem kan oprette en beboerrepræsentation?

Lejere har ret til at vælge beboerrepræsentanter i ejendomme, der opfylder blot én af følgende kriterier:

  1. Ejendommen består af mindst 6 beboelseslejligheder
  2. Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder, og udlejer ejer mindst 6 beboelseslejligheder i ejerforeningen
  3. Ejendommen ejes af en andelsboligforening, hvor mindst 6 af beboelseslejlighederne ikke bebos af andelshavere.

I mindre ejendomme med 3-5 beboelseslejligheder kan lejerne i ejendommen i stedet vælge en talsmand, som kan repræsentere ejendommens beboere over for udlejer, og på denne måde opnå de samme rettigheder som beboerrepræsentationer har i større ejendomme.

Hvordan oprettes en beboerrepræsentation?

En beboerrepræsentation oprettes ved et beboermøde. Mindst 50% af lejerne skal være fremmødte, og et flertal af disse skal stemme for oprettelsen. Hvis færre end 50% af lejerne er til stede på beboermødet, skal en beslutning om oprettelsen af en beboerrepræsentation bekræftes efterfølgende ved en afstemning blandt alle ejendommens beboere. Stemmerne fordeles med én stemme pr. beboelseslejlighed, og det er således underordnet, hvor mange der bor i det enkelte lejemål.

Indkaldelse til beboermøde

Retten til at indkalde til beboermøde er en ret, som alle beboere i ejendommen har, og kan gøre brug af. Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel ved opslag et passende sted. Man kan, for at sikre at alle er informeret, også sende et brev ud til alle lejerne i ejendommen, og informere dem om det kommende beboermøde. Der skal også gives en skriftlig besked til udlejer med samme varsel. Det skal bemærkes, at lejerforeninger også har ret til at indkalde til beboermøde, hvis de har medlemmer, der er beboere i ejendommen.

Antal af beboerrepræsentanter

Hvis en beboerrepræsentation bliver valgt og bekræftet ved afstemning, skal der udvælges en eller flere beboerrepræsentanter. Antallet af beboerrepræsentanter, der skal vælges, afhænger af, hvor mange lejligheder der er i ejendommen. Hvis der er over 13 lejligheder i en ejendom, skal der vælges 3 beboerrepræsentanter, mens der i ejendomme med mindre end 13 lejligheder, kun skal vælges 1 repræsentant.

Beboerrepræsentationens mulighed for opkrævning af betaling fra lejerne

Hvis der er truffet beslutning om det på et beboermøde, kan beboerne blive opkrævet et beløb på op til 569 kr. (2024) årligt pr. lejemål til dækning af udgifterne ved repræsentanternes arbejde i ejendommen. Hvis der ønskes opkrævning af et højere beløb, kan dette kun lade sig gøre, hvis den enkelte lejer godkender det. Det årlige beløb reguleres en gang årligt efter nettoprisindekset.

Bortfald af beboerrepræsentationen

Hvis der er oprettet en beboerrepræsentation i en ejendom, ophører den først, når det besluttes, at den skal ophæves. Beslutningen om ophævelse skal vedtages under de samme krav, som også gælder, når en beboerrepræsentation oprettes. Det vil sige, at mindst 50% af beboerne skal være fremmødte til et beboermøde, og flertallet af disse skal stemme for et ophør af beboerrepræsentationen. Hvis ikke 50% af lejerne er til stede, skal en afstemning ske blandt alle ejendommens lejere, hvor hvert beboelseslejemål tildeles én stemme.

Beboerrepræsentationen kan også ophøre, hvis der ikke har været afholdt beboermøde i 2 år. I sådan et tilfælde bortfalder beboerrepræsentationen, uden at en egentlig beslutning om ophør er truffet.