LejelovenMenu

Er din husleje for høj?

Mistænker du, at din husleje er for høj? Her på siden kan du blive klogere på, hvordan du finder ud af, om du betaler en for høj husleje, og hvad du kan gøre for at få den nedsat, hvis det er tilfældet.

Hvordan vurderer man, om huslejen er for høj?

Det er ikke let at finde ud af, om man betaler for meget i husleje. Både lejemålets stand, beliggenhed og alder skal tages i betragtning ved denne vurdering. Dette kompliceres yderligere af, at der er forskel på reglerne for huslejefastsættelse i regulerede og uregulerede kommuner. I regulerede kommuner er der også forskel på reglerne for huslejefastsættelse afhængigt af, om ejendommen består af 1-6 lejemål, eller om ejendommen har 7 eller flere lejemål. Som hovedregel skal huslejens pris stemme overens med lejemålets værdi. Dette kan vurderes ved at sammenligne huslejen med tilsvarende lejemål i henhold til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og stand.

Klag over din husleje til Huslejenævnet

Har du mistanke om, at du betaler for meget i husleje, kan du indbringe spørgsmålet for Huslejenævnet. Huslejenævnene er nedsat for at træffe afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i sager såsom fastsættelse af husleje. Huslejenævnet stiller krav om, at du selv har forsøgt at løse konflikten med din udlejer, inden sagen indbringes. Første skridt er derfor at have en dialog med din udlejer om huslejen. Det kan være grænseoverskridende at skulle gøre, men du kan nøjes med at spørge ind til, hvordan huslejen er fastsat. Hvis du efter dette stadig mener, at der er belæg for en huslejenedsættelse, kan du påpege det overfor din udlejer. Forholder det sig fortsat sådan, at du og din udlejer ikke er enige i hinandens opfattelser, kan du eventuelt indbringe spørgsmålet som en sag for nævnet. Det koster 357 kr. (2024) at indbringe en sag for Huslejenævnet.

Ved en indbringelse skal du rent praktisk sende en mail eller et brev til Huslejenævnet, og vedhæfte din lejekontrakt samt din faktura for den seneste huslejeopkrævning. Ud fra dette vil Huslejenævnet vurdere, om du betaler for meget, og i givet fald hvad din husleje skal nedsættes til.

Sager ved Huslejenævnet bliver typisk afgjort inden for et par måneder, men mange forhold kan have indflydelse på, hvor længe der går, før du modtager en afgørelse. Afgørelsen er ikke nødvendigvis endelig. Er du eller din udlejer utilfreds med Huslejenævnets afgørelse, kan sagen indbringes for Boligretten. Fristen for at bringe en sag videre for Boligretten er 4 uger fra det tidspunkt, hvor Huslejenævnet har meddelt sin afgørelse.

Du kan læse mere om den specifikke procedure for dit Huslejenævn her.

Få din husleje nedsat med tilbagevirkende kraft

Hvis du klager inden for de første 12 måneder fra, at du indgik lejeaftalen, og får medhold fra Huslejenævnet eller Boligretten i, at din husleje er for høj, kan du få huslejen nedsat med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at din udlejer skal refundere differencen mellem det du har betalt for meget, og den husleje som Huslejenævnet mener er passende, for hver måned hvor du har betalt for meget. Har du eksempelvis betalt 1.000 kr. for meget i husleje om måneden i 6 måneder, vil du få refunderet 6.000 kr., samtidigt med at din husleje fremover bliver nedsat til det beløb, som Huslejenævnet har fastsat. Hvis du indbringer sagen efter 12 måneder fra lejeaftalens indgåelse, vil huslejenedsættelsen kun ske med virkning for fremtiden.

Kan udlejer smide mig ud, fordi jeg har klaget over huslejen?

Det kan være grænseoverskridende at indbringe en sag mod sin udlejer. Måske det kan gå ud over jeres relation til hinanden. Det er ærgerligt, hvis det er tilfældet, men i det mindste kan du trøste dig med, at udlejer ikke kan smide dig ud som følge af uoverensstemmelser mellem jer - heller ikke på grund af en klage over huslejen. Du er generelt som lejer godt beskyttet mod udlejers opsigelse, da dette kun kan ske, hvis ganske særlige forhold gør sig gældende. Du kan læse om de (begrænsede) muligheder, som udlejer har for opsigelse eller ophævelse af en lejeaftale, her.