LejelovenMenu

Betaling af forbrug - el, vand og varme

Der er 3 forskellige måder, som din udlejer kan pålægge dig at betale for forbrug af el, vand og varme. Udlejer kan dog ikke frit vælge mellem disse. Der er bestemte krav, der skal være opfyldt, for at kunne kræve betaling af forbrug på de forskellige måder. Læs om de forskellige opkrævninger og kravene for dem her.

A conto

Den første måde, du kan blive pålagt at betale for forbrug, er a conto. A conto forkortes a/c. En a conto-betaling er en betaling af et fastsat beløb, der betales som en forskudsbetaling med henblik på en senere endelig afregning. Hvis du som lejer betaler forbrug a conto, er det udlejer, der afregner forbruget med forsyningsselskabet. Du betaler et på forhånd fastsat beløb a conto hver måned, som svarer til dit forventede forbrug. Din udlejer vil én gang om året udarbejde et regnskab, hvor det gøres op, hvor meget du har indbetalt a conto, og hvad dit faktiske forbrug er. Hvis der er en difference mellem dit forbrug og din indbetaling, vil du ved opgørelsen enten skulle betale et beløb til din udlejer eller have penge tilbage, afhængigt af om forbruget har vist sig at være højere eller lavere end dine indbetalinger.

A conto-beløbet bliver fastlagt ud fra, hvad din udlejer formoder, at forbrugsudgifterne vil ligge på. Beløbet bliver derfor ofte fastsat på baggrund af tidligere lejers forbrug. Dog kan der være udsving i beløbet, hvis der eksempelvis tidligere har boet færre eller flere personer i lejemålet. Udlejer har ret til at justere den månedlige a conto betaling med 6 ugers varsel, hvis den månedlige a conto-betaling viser sig enten at være for høj eller lav. Det er typisk vand og varme, der betales a conto, mens el ofte afregnes direkte med forsyningsselskab. I de følgende afsnit gennemgås hvilke regler der gælder for opkrævningen af hhv. vand, el og varme.

Vand

For at udlejer kan opkræve en a conto betaling for vand, skal der være en forbrugsmåler tilknyttet dit lejemål. Er der ikke det, kan du kun blive opkrævet betaling for vand over huslejen.

Hvis udlejer leverer opvarmning af vand til lejemålene i en ejendom, kan vedkommende kræve udgifterne hertil dækket af lejerne, hvorefter der sker en forholdsmæssig fordeling mellem lejerne efter forbrug, som er målt på forbrugsmålere i lejemålet. Det samme gør sig gældende, hvis udlejer leverer køling til lejerne herunder nedkøling af vand.

El og gas

Hvis udlejer også står for el og gas, gælder samme regler som for vand. Udlejer kan kun opkræve en a conto betaling for el og gas, hvis der er en forbrugsmåler tilknyttet det enkelte lejemål. El afregnes dog i langt de fleste tilfælde direkte med forsyningsselskaberne og ikke a conto.

Varme

Udlejer kan godt opkræve en a conto betaling for varme, selvom der ikke er en forbrugsmåler tilknyttet dit lejemål. Det er nemlig tilladt, at udlejer fordeler udgifterne til varme efter lejemålets kvadratmeter eller rumfang. Opkrævningen af vand, el og gas adskiller sig derfor fra opkrævningen af varme, ved at vand, el og gas kun kan kræves a conto, såfremt der er tilknyttet egnede forbrugsmålere, imens varme kan opkræves a conto uden tilknyttede forbrugsmålere.

Forbrug inkluderet i huslejen

Det er det klare udgangspunkt i lejeloven, at betaling for varme og opvarmning af vand ikke kan inkluderes i lejen. Der er dog en undtagelse for denne regel, hvis du bor i kollegieværelse, eller bor i et værelse i en lejlighed eller et hus. Dette skyldes, at der som regel ikke er opsat forbrugsmålere til enkelte værelser. Hvis udlejer har valgt at inkludere forbruget i huslejen, kan du som lejer ikke blive opkrævet efterbetaling af udlejer, såfremt dit faktiske forbrug er større end ventet.

Direkte afregning med forsyningsselskab

Den tredje måde, som forbruget kan opgøres på, er at du som lejer afregner forbruget direkte med forsyningsselskabet. På den måde er udlejeren ikke involveret i afregningen, og du er selv ansvarlig for, at der sker betaling til forsyningsselskabet. I de fleste tilfælde vil el og varme blive slukket, hvis du ikke husker at betale, men dette er ikke nødvendigvis tilfældet ved vand. Vand er ofte forbundet til hele ejendommen, og udlejer kan derfor være nødsaget til at afregne med vandforsyningsselskabet på dine vegne, hvis du ikke selv betaler. Udlejer vil derefter kunne opkræve det beløb hos dig, som er betalt på dine vegne til forsyningsselskabet. Vær derfor opmærksom på at overholde aftalen med forsyningsselskabet og at dine betalinger altid sker rettidigt.