LejelovenMenu

Betaling af forbrug - el, vand og varme

Der er 3 forskellige måder, hvorpå din udlejer kan pålægge dig at betale for forbrug af el, vand og varme. Udlejer kan dog ikke bare frit vælge mellem dem. Der er bestemte krav, der skal være opfyldt for at kunne kræve betaling af forbrug på de forskellige måder. Læs om de forskellige krav og måder her:

A conto

Den første måde, du kan blive pålagt at betale for forbrug er a conto. A conto forkortes a/c. En a conto betaling er en betaling af et fastsat beløb, der betales som en forskudsbetaling med henblik på en senere endelig afregning. Hvis du som lejer betaler forbrug a conto, er det udlejeren, der afregner forbruget med forsyningsselskabet. Du betaler et på forhånd fastsat beløb a conto hver måned, som svarer til dit forventede forbrug. Udlejeren vil én gang om året udarbejde et regnskab, hvor det gøres op, hvor meget du har indbetalt a conto, hvad dit faktiske forbrug er, og hvad de faktiske udgifter herfor er. Hvis der er en difference, vil du enten skulle betale et beløb til udlejeren eller have penge tilbage fra udlejeren. Dette afhænger af, om forbruget har vist sig at være højere eller lavere end, hvad der kan dækkes af dine a conto betalinger.

A conto beløbet bliver fastlagt ud fra, hvad udlejeren formoder forbrugsudgifterne vil ligge på. Beløbet bliver derfor ofte sat på baggrund af tidligere lejers forbrug. Dog kan der være udsving i beløbet, hvis der eksempelvis tidligere har boet færre eller flere i lejemålet. Udlejer har ret til at justere den månedlige a conto betaling med 6 ugers varsel, hvis den månedlige a conto betaling viser sig enten at være for høj eller lav. Det er typisk vand og varme, der betales a conto, mens el typisk afregnes direkte med forsyningsselskab. Der gælder følgende regler for a conto betaling af el, vand og varme.

Vand

For at udlejeren kan opkræve a conto betaling for vand, skal der være en forbrugsmåler tilknyttet dit lejemål. Er der ikke det, kan du kun blive opkrævet betaling for vand over huslejen.

Varme

Udlejer kan godt opkræve a conto betaling for varme, selvom der ikke er en forbrugsmåler tilknyttet dit lejemål. Det er nemlig tilladt, at udlejer fordeler udgifterne til varme efter lejemålets kvadratmeter eller rumfang. Hvis der er et flertal af lejere i bygningen, der er enige om det, kan I vælge at kræve, at udlejeren opsætter forbrugsmålere til lejemålene, så fordelingen dermed fremover sker på baggrund af disse målere.

El

Hvis udlejer også står for el, gælder samme regler som for vand. Udlejer kan kun opkræve a conto betaling for el, hvis der er en forbrugsmåler tilknyttet det enkelte lejemål. El afregnes dog i langt de fleste tilfælde direkte med forsyningsselskaberne og ikke a conto.

Inkluderet i huslejen

Forbruget kan også være inkluderet i huslejen. Hvis udlejer har valgt at inkludere forbruget i huslejen, kan du som lejer ikke blive opkrævet efterbetaling af udlejer, såfremt dit faktiske forbrug er større end ventet. Hvis du lejer et værelse i en lejlighed eller villa, vil forbrugsomkostningerne typisk være inkluderet i huslejen, da der oftest ikke er opsat forbrugsmålere til enkelte værelser. Fastsættelsen af forbrugsomkostningerne kan ske på samme måde, som ved fastsættelsen af a conto beløb.

Direkte med forsyningsselskab

Den tredje måde er, at du som lejer afregner forbruget direkte til forsyningsselskabet. På den måde er udlejeren ikke inde over afregningen. Du vil i sådanne tilfælde være ansvarlig for, at der sker betaling til forsyningsselskabet. I langt de fleste tilfælde vil el og varme blive slukket, hvis du misligholder aftalen, men dette er ikke nødvendigvis tilfældet ved vand. Vand er ofte forbundet til hele ejendommen og udlejer kan derfor være nødsaget til at afregne på dine vegne, hvis du ikke betaler. Udlejer vil derefter kunne rette krav til dig. Vær derfor opmærksom på at overholde aftalen med forsyningsselskabet og at dine betalinger altid sker rettidigt.