LejelovenMenu

Indflytningssyn

Hvis du lejer mere end ét lejemål ud, skal der ifølge lejeloven altid afholdes indflytningssyn. Læs her hvad et indflytningssyn er, og hvorfor det er vigtigt at afholde.

Et indflytningssyn er en gennemgang af lejemålet, som du - eller en repræsentant for dig - skal lave sammen med lejer. En forudsætning for at I kan lave synet sammen, er, at du sender lejer en indkaldelse til indflytningssynet, før vedkommendes indflytning. Indkaldelsen skal afsendes med en rimelig frist, så lejer ikke modtager den aftenen inden. Selvom det kun er lovpligtigt at foretage et indflytningssyn, hvis man lejer mere end ét lejemål ud, anbefales det, at man gør det i alle lejeforhold. Formålet med synet er at notere lejemålets stand og de eventuelle fejl og mangler, som måtte være til stede ved lejers indflytning. Det er således både til gavn for dig og din lejer, at I fælles har noteret lejemålets stand som udgangspunkt for lejeforholdet.

Indflytningsrapporten

Noteringen af lejemålets stand ved indflytningssynet foretages i form af det, der kaldes en indflytningsrapport. Du kan finde skabeloner til indflytningsrapporter online, som enten kan printes og udfyldes, eller som kan udfyldes direkte på mobil eller tablet. De digitale indflytningsrapporter er smarte, da de ofte er lavet sådan, at du nemt kan tage og vedhæfte billeder til rapporten, imens I foretager indflytningssynet. Det anbefales altid at dokumentere lejemålets stand, fejl og mangler med billeder, så der ikke opstår tvivl om, hvad der menes med formuleringerne, der er nedskrevet i rapporten. Du sikrer dig på denne måde, at lejer ikke kan løbe fra regningen for de ting, som lejer kommer til at beskadige i løbet af lejeperioden, da du kan dokumentere, at skaderne ikke var der ved indflytningen. Indflytningsrapporten fungerer altså som en form for bevis på lejlighedens stand ved lejerens overtagelse.

Som udlejer kan det være hensigtsmæssigt også at notere i rapporten, hvornår lejemålet sidst er blevet vedligeholdt. Det kan f.eks. være ved at skrive hvornår lejemålets loft og vægge sidst er blevet malet. Disse oplysninger har nemlig væsentlig betydning for at kunne vurdere omfanget af lejers istandsættelsespligt ved fraflytning, da man aldrig kan pålægge lejer at aflevere lejemålet i bedre stand, end lejemålet var ved lejers indflytning.

Som tidligere nævnt, er du i jævnfør lejeloven forpligtet til at afholde indflytningssyn, hvis du lejer mere end ét lejemål ud. Hvis du er forpligtet til at holde indflytningssyn, men undlader at gøre det, mister du din ret til at udbedre mangler for lejers regning ved fraflytningen. Dette gælder dog ikke, hvis lejer har ødelagt noget i lejemålet eller handlet svigagtigt ved at prøve at snyde.

Udlevering af indflytningsrapporten

Du skal være opmærksom på, at det er dit ansvar som udlejer, at din lejer får en kopi af indflytningsrapporten til indflytningssynet. Du kan både udlevere rapporten til lejer ved selve indflytningssynet eller sende den til lejer på e-mail. E-mailen med rapporten skal sendes til lejer ved selve synet, hvorefter lejer skal kvittere for, at vedkommende faktisk har modtaget rapporten via e-mail. Hvis lejer ikke har medbragt sin mobiltelefon, selvom du forinden synet gav lejer besked herom, og lejer derfor ikke kan kvittere for modtagelsen af e-mailen på selve synet, har du mulighed for at sende den til lejer pr. e-mail 2 uger efter synet.

Er din lejer ikke til stede ved indflytningssynet, eller vil lejeren ikke kvittere for indflytningsrapporten, selvom lejer har medbragt sin mobiltelefon, skal du aflevere rapporten til vedkommende senest 2 uger efter indflytningssynet. Overholder du ikke denne frist, har du ikke krav på at opkræve penge af lejer til istandsættelse ved fraflytning, medmindre at skaderne skyldes misligholdelse som følge af din lejers opførsel. Misligholdelse indebærer, at lejeren har beskadiget lejemålet ved at ødelægge noget.

Fejl- og mangelliste

Lejer har fra lejeforholdets begyndelse 14 dage til at give dig besked om fejl og mangler, som du/I ikke opdagede og noterede ved indflytningssynet. Dette vedrører kun mangler, som du/I ikke burde have opdaget efter et almindeligt syn af lejemålet. En sådan besked betegnes sædvanligvis som en fejl- og mangelliste. Når de 14 dage er gået, mister lejeren rettigheden til at gøre fejl gældende. Lejer må således selv betale for udbedringen af fejl og mangler, som ikke indberettes til dig senest 14 dage efter lejeforholdets indgåelse, og som i øvrigt ikke fremgår af indflytningsrapporten, uanset om manglen var til stede ved lejeaftalens indgåelse eller ej. Dette gælder dog ikke, hvis du har holdt mangler skjult for lejer, eller på anden måde har handlet svigagtigt ved at lyve om forhold, som du kendte til ved lejers indflytning.