LejelovenMenu

Særligt for almene boliger

I Danmark findes der flere end 550.000 almene boliger, og for denne type af boliger gælder en særskilt lejeretlig lovregulering. Nedenfor kan du finde en beskrivelse af, hvad almene boliger er, og hvad du skal være særligt opmærksom på ved lejelovgivningen gældende for almene boliger.

Hvad er en almen bolig?

Almene boliger er som udgangspunkt for alle, og de fleste udlejes igennem ventelister ved boligselskaber, hvor nogle af boligerne dog er forbeholdt grupper med særlige behov. Boligerne må kun have et areal op til en vis størrelse for at kunne blive klassificeret som almene boliger, og de almene boliger udgør tilsammen en boligafdeling. Det specielle ved almene boliger er, at udlejeren ikke tjener penge på udlejningen. Huslejen dækker nemlig kun de udgifter, som er forbundet med driften af boligafdelingen. Udgifterne fastsættes årligt ud fra driftsbudgettet for det efterfølgende år.

Almene boliger drives ud fra beboerdemokratiske principper. Der afholdes beboermøder, hvor beboerne blandt andet beslutter, hvordan budgettet skal se ud. Til beboermødet vælger beboerne også en afdelingsbestyrelse og beslutter reglerne for fællesområder såsom legepladser og vaskerier. Denne måde at drive boligorganisationen på sikrer, at du som lejer har indflydelse på diverse praktiske beslutninger. Almene boliger kan have fælles beboerområder. Her kan beboere mødes til sociale arrangementer og kulturelle aktiviteter. Mange steder bliver udendørsarealerne prioriteret højt, da de skaber gode rammer for mødesteder og giver mulighed for udendørsaktiviteter. Vedligeholdelsespligten af opholdsarealer i tilknytning til boligen kan pålægges lejeren, og i dette tilfælde skal du sørge for at hjælpe med vedligeholdelsen af de nærmere angivne fællesområder.

Hvad skal du være særligt opmærksom på?

Almene boliger er ikke underlagt lejelovens bestemmelser. De er derimod underlagt, hvad der betegnes almenlejeloven. Du skal derfor være opmærksom på, at informationen på Lejeloven.dk ikke er gældende for almene boliger. Du kan se loven om leje af almene boliger her .

Beboerindskud

Hvis du vælger at flytte ind i en almen bolig, skal du betale et beboerindskud, men du kan til gengæld ikke blive opkrævet forudbetalt husleje og/eller depositum. Beboerindskuddet får du tilbage, når du fraflytter boligen. Ved fraflytningen kan din udlejer dog modregne eventuelle beløb fra lejeforholdet, som du mangler at betale. Det kan eksempelvis være manglende betalt husleje, som kan fradrages i indskuddet. På denne måde har beboerindskuddets funktion visse ligheder med depositummet.

Fremlejeforhold

Hvis du ønsker at fremleje din almene bolig, skal du være opmærksom på, at almenlejeloven ikke finder anvendelse. I dette tilfælde bliver du fremlejegiver, og personen, der ønsker at leje din bolig, bliver fremlejetager. Det er i stedet lejelovens regler, der regulererer denne type af lejeforhold.

Typeformularer

Ved udfærdigelsen af en lejekontrakt kan der anvendes en såkaldt typeformular, som er en autoriseret standardblanket. Det skal bemærkes, at typeformularen, som anvendes ved almene boliger, ikke er den samme typeformular, som bruges ved almindelige lejekontrakter. Ved almindelige lejekontrakter anvendes typeformularen “A9” og ved leje af en almen bolig er det i stedet den type, der hedder “typeformular B 1998”, der skal anvendes ved udfærdigelsen af kontrakten. Hvis udlejer anvender denne form for typeformular, er det vigtigt at være opmærksom på, at disse autoriserede standardblanketter fornyes med tiden. Hvis din udlejer anvender en gammel typeformular, kan bestemmelserne i kontrakten, som stiller lejeren dårligere end lovgivningen, ikke gøres gældende. Dette kan eksempelvis være, hvis lejekontrakten pålægger lejer vedligeholdelsespligten, men dette er indført i en kontrakt på en forældet typeformular. I dette tilfælde kan det altså ikke gyldigt gøres gældende over for lejeren, at denne har den pågældende vedligeholdelsespligt, da det efter lovgivningen som udgangspunkt er udlejer, der har vedligeholdelsespligten.

Beboerklagenævn

Hvis du og din udlejer har en lejeretlig konflikt, som I ikke kan løse på egen hånd, kan denne tvist indbringes for Beboerklagenævnet, som vil træffe afgørelse i sagen. Beboerklagenævnet er tilknyttet den kommune, din almene bolig er beliggende i. Du kan læse mere om beboerklagenævnet og indbringelse af uenigheder mellem lejer og udlejer her eller på din kommunes hjemmeside.