Undgå klagesager

Hvordan undgår du, at lejer klager til Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, og hvad gør du, hvis det sker? Find svaret her:

Hvis en lejer henvender sig til dig og klager over enten huslejen eller lejevilkår, er det vigtigt, at du tager det alvorligt. Hvis din sag ikke er stærk nok, bør du kraftigt overveje et forlig, for hvis først sagen indbringes for Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet (læs mere om forskellene på de to nævn her), kan det blive en meget bekostelig affære. Hvis du taber en sag i Huslejenævnet, skal du betale et gebyr på 2.180 kr (2020) men sagens kendelse kan i sig selv være forbundet med et stort økonomisk tab. De fleste sager, der indbringes for Huslejenævnet handler om huslejens størrelse og tilbagebetaling af depositum. I sager om huslejens størrelse kan du ikke blot risikere at skulle nedbringe huslejen, du kan også risikere at skulle tilbagebetale den husleje, som lejeren har betalt for meget indtil afgørelsesdatoen. Lejer kan dog kun få medhold for tilbagebetaling, hvis sagen er blevet bragt for Huslejenævnet senest et år efter, at lejer første gang har betalt huslejen.

Du skal være opmærksom på, at selvom der opfordres til, at man i første omgang forsøger at løse konflikten lejer og udlejer i mellem, kan du godt risikere, at lejer går direkte til Huslejenævnet. I så fald får du først kendskab til din lejers utilfredshed, når Huslejenævnet meddeler dig, at din lejer har klaget, og så er der ingen vej udenom. Hvis du vil undgå det, så sørg for at opbygge et godt forhold til din lejer. Så vil lejer formentlig komme til dig, hvis vedkommende mener, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Nøglen til at undgå sager omkring huslejens størrelse, og andre lejevilkår, er selvfølgelig at have fastsat en rimelig husleje, og have sat sig ind lejelovens bestemmelser. Læs mere om fastsættelse af husleje her. Du kan mod betaling få forhåndsgodkendt huslejen hos Huslejenævnet for 524 kr (2020). De penge er godt givet ud for at undgå en klagesag.

Hvis lejer klager til huslejenævnet

Når Huslejenævnet har modtaget din lejers indberetning (en skriftlig klage og nødvendig dokumentation - f.eks lejekontrakt), meddeler Huslejenævnet dig, hvad din lejer klager over, og du får som regel en frist på 2 uger til at fremsætte dine ytringer om forholdet. Huslejenævnet afgør selv hvilke nærmere undersøgelser, der skal foretages i sagen og har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private. Huslejenævnet kan med 1 uges varsel også kræve besigtigelse af boligen. Hvis enten du eller lejer ikke er tilfredse med afgørelsen, kan man klage over afgørelsen. Ligger boligen i København, skal du klage til Ankenævnet for Københavnske Huslejenævn. Ligger boligen i en af landets andre kommuner, skal du anlægge sagen ved boligretten. Fristen for det er 4 uger fra den dag, Huslejenævnet har dateret sin afgørelse.