LejelovenMenu

Lejers opsigelse

Modtager du en opsigelse fra din lejer, skal du være opmærksom på din genudlejningspligt. Du kan her blive klogere på, hvad kravene til lejers opsigelse er, og hvad din genudlejningspligt indebærer.

Sådan opsiger lejer lejemålet

Lejer kan frit opsige sin lejekontrakt, medmindre I har aftalt andet. Er lejekontrakten tidsbegrænset, eller har I aftalt uopsigelighed, kan lejer derimod ikke frit opsige kontrakten.

Der er som udgangspunkt ikke krav om, at lejers opsigelse skal ske skriftligt. Den kan derfor sagtens foregå mundtligt. Hvis lejekontrakten er udarbejdet på den gældende typeformular, vil det dog stå heri, at lejers opsigelse skal ske skriftligt, og i så fald vil lejer ikke kunne opsige mundtligt. Der er intet krav om, at lejer skal komme med en begrundelse for sin opsigelse. En opsigelse på SMS eller mail betragtes som en gyldig skriftlig opsigelse, da udgangspunktet for meddelelser efter d. 1. januar 2018 er, at disse kan afgives digitalt. Du kan læse mere om reglerne for digital kommunikation her . Det kan være en god idé at bekræfte over for lejer, at du har modtaget vedkommendes opsigelse. Opsigelsen gælder nemlig fra det tidspunkt, som den er modtaget. Opsigelsesvarslet løber fra d. 1. i den efterfølgende måned fra, at du har modtaget opsigelsen. Er der 3 måneders opsigelse, og lejer opsiger boligen den 20. januar, begynder de 3 måneders opsigelse at løbe fra d. 1. februar.

Opsigelsesvarslet løber fra den 1. i den efterfølgende måned, fra at du har modtaget opsigelsen. Er der 3 måneders opsigelse, og opsiger lejer boligen den 20. januar, begynder de 3 måneders opsigelse at løbe fra den 1. februar. Opsigelsesvarslet løber til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Opsiges boligen den 20. januar, skal lejer derfor fraflytte lejemålet den 1. maj, forudsat at opsigelsesvarslet er 3 måneder, fordi den 2. maj ikke falder sammen med en helligdag. Dog er det meget normalt, at man som udlejer skriver ind i lejekontraktens §11 om særlige vilkår, at lejer skal fraflytte boligen 14 dage før pga. istandsættelse af lejemålet.

Hvis der bor flere lejere i lejemålet, eller hvis lejerne er gift

Hvis lejemålet bliver benyttet til bofællesskab med flere lejere, kræver det en fælles opsigelse fra alle lejerne, før opsigelsen er gyldig. Èn af lejerne kan altså ikke opsige lejemålet med virkning for de øvrige lejere.

Hvis lejeren er gift, og bor i lejemålet med sin ægtefælle, kræves ægtefællens samtykke til opsigelse, før lejeren kan opsige lejemålet. Reglen skal beskytte ægtefællen således, at den ene ikke kan opsige parrets fælles bolig med den virkning, at den anden så er tvunget til at flytte. Reglen gælder både, hvis ægteparret benytter lejemålet som fælles bolig, eller hvis de driver virksomhed fra lejemålet. Du skal derfor være opmærksom på, om der medfølger et samtykke fra ægtefællen i tilfælde af, at den ene ægtefælle opsiger lejemålet.

Opsigelsesvarsel - tidsbegrænset lejeaftale

Har du indgået en lejeaftale for en tidsbegrænset periode, er det ikke nødvendigt, at lejer opsiger aftalen, når perioden udløber. Lejeaftalen ophører automatisk ved tidsbegrænsningens udløb. Du skal dog være opmærksom på, at lejeaftalen fortsætter uden tidsbegrænsning, hvis din lejer bliver boende i lejemålet i mere end en måned efter tidsbegrænsningens ophør, hvis du er bevidst om det uden at opfordre vedkommende til at flytte.

Opsigelsesvarsel - tidsubegrænset lejeaftale

Med en lejeaftale, der er tidsubegrænset, er opsigelsesperioden den, som er aftalt med lejer, i lejekontrakten. Typisk vil man aftale en opsigelsesperiode på 3 måneder, men hvis du kun udlejer et værelse uden eget køkken, vil man typisk kun have en opsigelsesperiode på 1 måned.

Udlejers genudlejningspligt

Ønsker din lejer at fraflytte lejemålet inden opsigelsesperiodens udløb, har du som udlejer pligt til at forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt, hvis du fortsat ønsker at leje boligen ud. Finder du en ny lejer, som kan overtage lejemålet inden opsigelsesperioden udløber, bliver den tidligere lejer fritaget for at betale husleje fra det tidspunkt, som den nye lejer flytter ind. Vær opmærksom på, at lejer også er fritaget for at betale husleje i opsigelsesperioden, hvis du havde mulighed for at genudleje boligen, men vælger at undlade det, medmindre du har en god grund til ikke at lade den nye lejer overtage lejemålet. Det er derfor en god idé at lade en ny lejer flytte ind, så du ikke står i en situation, hvor din husleje ikke dækkes.