LejelovenMenu

Beboerrepræsentation

I lejeloven gælder der særlige regler for ejendomme, hvor der er beboerrepræsentationer. I denne artikel kan du blive klogere på beboerrepræsentationers oprettelse og funktion, og hvordan du skal agere som udlejer, hvis der er en beboerrepræsentation i din ejendom.

Hvad er en beboerrepræsentation?

I private udlejningsejendomme kan lejerne oprette en beboerrepræsentation bestående af repræsentanter valgt blandt lejerne i ejendommen. Beboerrepræsentationen varetager lejernes interesse over for dig som udlejer. Sammenlignet med den enkelte lejer har repræsentationen flere rettigheder samt større indflydelse på- og indsigt i driften af ejendommen. En beboerrepræsentation kan både forhandle med dig som udlejer på vegne af lejerne, men er også til gavn for dig som en vigtig sparringspartner, da du på denne måde kan få indsigt i lejernes holdninger til lejeaftalernes forhold.

De opgaver, som beboerrepræsentationen kan deltage i, eller skal orienteres om, er blandt andet:

  • Vedtagelse af husorden
  • Gennemgang af grundlag for lejeforhøjelse
  • Gennemgang af varmeregnskab
  • Ejendommens budget og regnskab
  • Klager fra beboere over andre beboere i ejendommen
  • Vedligeholdelsesplaner
  • Gennemførelse af andet større arbejde på ejendommen

For at beboerrepræsentationen kan varetage ovenstående beføjelser, skal den være oprettet korrekt. I de følgende underafsnit gennemgås derfor kravene og fremgangsmåden ved beboerrepræsentationens oprettelse.

Hvem kan oprette en beboerrepræsentation

Lejere har ret til at vælge beboerrepræsentanter i ejendomme, der:

  1. består af mindst 6 beboelseslejligheder
  2. er opdelt i ejerlejligheder, når udlejer ejer mindst 6 beboelseslejligheder i ejerforeningen, eller
  3. ejes af en andelsboligforening, hvor mindst 6 af beboelseslejlighederne ikke bebos af andelshavere.

I mindre ejendomme med 3-5 beboelseslejligheder kan lejerne i ejendommen i stedet vælge en talsmand, som kan repræsentere ejendommens beboere, og på denne måde opnå de samme rettigheder som beboerrepræsentationer har i større ejendomme.

Hvordan oprettes en beboerrepræsentation

En beboerrepræsentation oprettes ved et beboermøde. Her skal mindst 50 % af lejerne være fremmødte, og et flertal af disse skal stemme for oprettelsen. Hvis færre end 50 % af lejerne er til stede på beboermødet, skal en beslutning om oprettelsen af en beboerrepræsentation bekræftes efterfølgende ved en direkte afstemning blandt alle lejerne i ejendommen. Stemmerne fordeles med en stemme pr. beboelseslejlighed.

Hvis en beboerrepræsentation bliver tilvalgt ved afstemning, skal der udvælges en eller flere beboerrepræsentanter. Antallet heraf afhænger af, hvor stor en ejendom, der er tale om. Hvis der er over 13 lejligheder i en ejendom, skal der vælges 3 beboerrepræsentanter, og hvis der er under 13 lejligheder i ejendommen, skal der kun vælges 1 repræsentant.

Indkaldelse til beboermøde

Alle beboerne i ejendommen har ret til at indkalde til et beboermøde. Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel ved opslag et passende sted. Man kan, for at sikre at alle er informeret, sende et brev ud til alle lejerne i ejendommen. Der skal også gives en skriftlig besked til dig som udlejer med samme varsel om mødet. Lejerforeninger har også ret til at indkalde til beboermøde, hvis de har medlemmer, der er beboere i ejendommen.

Beboerrepræsentationens mulighed for opkrævning af betaling fra lejerne

Hvis der er truffet beslutning herom på beboermødet, kan beboerne opkræves et beløb på op til 569 kr. årligt (2024) pr. lejemål til dækning af udgifterne ved repræsentanternes arbejde i ejendommen. Hvis der ønskes opkrævning af et større beløb, kan det kun ske, hvis den enkelte lejer ønsker at tilslutte sig en sådan ordning.

Bortfald af beboerrepræsentationen

Hvis der er oprettet en beboerrepræsentation i en ejendom, ophører den først, når det besluttes, at den skal ophæves. Beslutningen om ophævelse skal vedtages under de samme krav, som også gælder, når en beboerrepræsentation oprettes. Det vil sige, at mindst 50% af beboerne skal være fremmødte til et beboermøde, og flertallet af disse skal stemme for et ophør af beboerrepræsentationen. Hvis ikke 50% af lejerne er til stede, skal en afstemning ske blandt alle ejendommens lejere, hvor hvert beboelseslejemål tildeles én stemme.