Beboerrepræsentation

Når du orienterer dig i lejelovgivningen, vil du flere gange støde på, at der gælder særregler for ejendomme, hvor der er beboerrepræsentationer. Er du i tvivl om, hvad en beboerrepræsentation er, så læs med her:

Hvad er en beboerrepræsentation?

I private udlejningsejendomme kan lejere, hvis en række krav er opfyldt, oprette en beboerrepræsentation bestående af repræsentanter valgt blandt lejerne i ejendommen. Beboerrepræsentationen varetager lejers interesse over for udlejer og har flere rettigheder, større indflydelse på- og indsigt i driften af ejendommen, end den enkelte lejer har. En beboerrepræsentationen kan forhandle med udlejer på vegne af lejerne, men er også til gavn for udlejer som en vigtig sparringspartner.

De opgaver, som beboerrepræsentationen enten kan deltage i eller skal orienteres om er blandt andet:

  • Vedtagelse af husorden
  • Gennemgang af grundlag af lejeforhøjelse
  • Gennemgang af varmeregnskab
  • Ejendommens budget og regnskab
  • Klager fra beboere over andre beboere i ejendommen
  • Vedligeholdelsesplaner
  • Gennemførelse af andet større arbejde på ejendommen

For at beboerrepræsentationen har disse beføjelser, skal den være oprettet korrekt.

Hvem kan oprette en beboerrepræsentationer

Lejere har ret til at vælge beboerrepræsentanter i ejendomme, der:

  1. består af mindst 6 beboelseslejligheder
  2. er opdelt i ejerlejligheder, når udlejer ejer mindst 6 beboelseslejligheder i ejerforeningen
  3. ejes af en andelsboligforening, hvis mindst 6 af beboelseslejligheder ikke bebos af andelshavere.

I mindre ejendomme med 3-5 beboelseslejligheder har et flertal af lejere samme beføjelser, som beboerrepræsentationer i større omgange. Lejerne skal vælge en talsmand til at repræsentere sig over for udlejeren.

Hvordan oprettes en beboerrepræsentation

En beboerrepræsentation oprettes ved et beboermøde. Mindst 50 % af lejerne skal være fremmødte, og et flertal af disse skal stemme for oprettelsen. Hvis mindre end 50 % af lejerne er til stede på beboermødet, skal en beslutning omkring oprettelsen af en beboerrepræsentation bekræftes efterfølgende ved en skriftlig afstemning af samtlige beboere. Stemmerne er fordelt med en stemme pr. beboelseslejlighed.

Indkaldelse til beboermøde

Retten til at indkalde til beboermøde er en ret som alle beboere i ejendommen har og endvidere kan gøre brug af. Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel ved opslag på et passende sted. Man kan, for at sikre alle er informeret, sende et brev ud til alle lejerne i ejendommen og informere dem om det kommende beboermøde. Der skal endvidere gives en skriftlig besked til udlejer med samme varsel. Det skal tilføjes, at lejerforeninger også har ret til at indkalde til beboermøde, hvis de har medlemmer, der er beboere i ejendommen.

Antal af beboerrepræsentanter

Hvis en beboerrepræsentation bliver tilvalgt og bekræftet ved afstemning, skal der udvælges en eller flere beboerrepræsentanter. Antallet heraf afhænger af hvor stor en ejendom, der er tale om. Hvis der er over 13 lejligheder i en ejendom, skal der vælges tre beboerrepræsentanter, men hvis der derimod er under 13 lejligheder i ejendommen, skal der kun vælges én repræsentant.

Beboerrepræsentationens mulighed for opkrævning af betaling fra lejerne

Hvis der er truffet beslutning herom på beboermødet, kan beboerne afkræves et beløb på op til 250 kr. (2019) årligt pr. lejemål til dækning af udgifterne ved repræsentanternes arbejde i ejendommen. Hvis der ønskes opkrævning af et større beløb, kan det kun ske ved, at den enkelte ejer har tilsluttet sig en sådan ordning. Det skal tilføjes, at dette beløb dog kan ændre sig årligt, da der hvert år foretages en ny regulering efter nettoprisindekset i det forhenværende finansår.