LejelovenMenu

Beboerrepræsentation

Når du orienterer dig i lejelovgivningen, vil du flere steder opleve, at der gælder særlige regler for ejendomme, hvor der er beboerrepræsentationer. I denne artikel kan du læse mere om beboerrepræsentationers oprettelse og funktion.

Hvad er en beboerrepræsentation?

I private udlejningsejendomme kan lejerne oprette en beboerrepræsentation bestående af repræsentanter valgt blandt lejerne i ejendommen. Beboerrepræsentationen varetager lejernes interesse over for udlejer. Sammenlignet med den enkelte lejer har repræsentationen flere rettigheder samt større indflydelse på- og indsigt i driften af ejendommen. En beboerrepræsentation kan både forhandle med udlejer på vegne af lejerne, men er også til gavn for udlejer som en vigtig sparringspartner, da udlejer på denne måde kan få indsigt i lejernes holdninger til lejeaftalernes forhold.

De opgaver, som beboerrepræsentationen kan deltage i, eller skal orienteres om, er blandt andet:

  • Vedtagelse af husorden
  • Gennemgang af grundlag for lejeforhøjelse
  • Gennemgang af varmeregnskab
  • Ejendommens budget og regnskab
  • Klager fra beboere over andre beboere i ejendommen
  • Vedligeholdelsesplaner
  • Gennemførelse af andet større arbejde på ejendommen

For at beboerrepræsentationen kan varetage ovenstående beføjelser, skal den være oprettet korrekt. I de følgende underafsnit gennemgås derfor kravene og fremgangsmåden ved beboerrepræsentationens oprettelse.

Hvem kan oprette en beboerrepræsentationer

Lejere har ret til at vælge beboerrepræsentanter i ejendomme, der:

  1. består af mindst 6 beboelseslejligheder
  2. er opdelt i ejerlejligheder, når udlejer ejer mindst 6 beboelseslejligheder i ejerforeningen, eller
  3. ejes af en andelsboligforening, hvis mindst 6 af beboelseslejligheder ikke bebos af andelshavere.

I mindre ejendomme med 3-5 beboelseslejligheder har et flertal af lejere samme beføjelser, som beboerrepræsentationer har i større ejendomme.

Hvordan oprettes en beboerrepræsentation

En beboerrepræsentation oprettes ved et beboermøde. Mindst 50 % af lejerne skal være fremmødte, og et flertal af disse skal stemme for oprettelsen. Hvis færre end 50 % af lejerne er til stede på beboermødet, skal en beslutning om oprettelsen af en beboerrepræsentation bekræftes efterfølgende ved en direkte afstemning af samtlige beboere. Stemmerne fordeles med en stemme pr. beboelseslejlighed.

Indkaldelse til beboermøde

Retten til at indkalde til beboermøde, er en ret, som alle beboere i ejendommen har, og kan gøre brug af. Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel i form af et opslag et sted, hvor beboerne bliver opmærksomme på det. Man kan, for at sikre at alle er informeret, sende et brev ud til alle lejerne i ejendommen, og informere om det kommende beboermøde. Der skal også gives en skriftlig besked til dig som udlejer med samme varsel om mødet. Lejerforeninger har også ret til at indkalde til beboermøde, hvis de har medlemmer, der er beboere i ejendommen.

Antallet af beboerrepræsentanter

Hvis en beboerrepræsentation bliver tilvalgt ved afstemning, skal der udvælges en eller flere beboerrepræsentanter. Antallet heraf afhænger af hvor stor en ejendom, der er tale om. Hvis der er over 13 lejligheder i en ejendom, skal der vælges 3 beboerrepræsentanter, og hvis der er under 13 lejligheder i ejendommen, skal der kun vælges 1 repræsentant.

Beboerrepræsentationens mulighed for opkrævning af betaling fra lejerne

Hvis der er truffet beslutning herom på beboermødet, kan beboerne afkræves et beløb på op til 502 kr. årligt (2021) pr. lejemål til dækning af udgifterne ved repræsentanternes arbejde i ejendommen. Hvis der ønskes opkrævning af et større beløb, kan det kun ske, hvis den enkelte lejer ønsker at tilslutte sig en sådan ordning.