LejelovenMenu

Må lejer fremleje lejemålet?

Lejelovens regler om fremleje kan ikke fraviges til skade for lejer. Det betyder, at du ikke kan opstille et generelt forbud mod fremleje. Du kan dog i visse situationer modsætte dig fremlejeforholdet - og i nogle tilfælde har du en decideret pligt til at gøre det. I denne artikel kan du læse mere om lejelovens regler om fremleje, og hvilken betydning de har for dig.

Rent praktisk skal fremlejeforholdet mellem din lejer og fremlejetager aftales skriftligt mellem disse parter, hvortil at du skal have en kopi af aftalen inden fremlejeforholdets begyndelse. Som udlejer har du krav på at få en sådan kopi af fremlejeaftalen. Din lejer har som udgangspunkt ret til at fremleje dele af lejemålet, mens flere betingelser skal være opfyldt for, at vedkommende må fremleje hele boligen. I de følgende underafsnit gennemgås betingelserne for fremleje af hhv. dele af boligen og hele boligen, samt hvad du som udlejer skal være særligt opmærksom på.

Fremleje af dele af boligen

Lejer har ret til at fremleje op til halvdelen af lejemålets beboelsesrum, mens lejer selv bor i lejemålet. Hvis lejemålet eksempelvis er en 4-værelses lejlighed, vil lejer maksimum kunne fremleje 2 værelser. Lejer skal således ikke bede om din tilladelse til at fremleje dele af boligen. Du har dog pligt til at modsætte dig fremlejeforholdet, hvis det medfører, at lejer fremlejer mere end halvdelen af lejemålets beboelsesrum, imens vedkommende selv bor i boligen. Lejer må heller ikke fremleje til et antal personer, der overstiger antallet af beboelsesrum i lejemålet. Bor lejer f.eks. i lejemålet med sin samlever, må lejer kun fremleje til 1 fremlejetager, såfremt lejemålet har 3 beboelsesrum.

Fremleje af hele boligen

Lejer har krav på at fremleje hele lejemålet i op til 2 år, hvis følgende 4 betingelser er opfyldt:

  • Lejemålet skal udelukkende være udlejet til beboelse. Dette betyder, at lejemål der er udlejet til erhverv eller andre lignende ting, ikke er omfattet.
  • Lejers fravær skal være midlertidigt, f.eks. som følge af sygdom, studieophold, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse i forbindelse med erhverv eller lignende.
  • Hele ejendommen skal som minimum have 13 beboelseslejligheder.
  • Fremlejeaftalen ikke lader det samlede antal personer i lejemålet overstige antallet af beboelsesrum.

Du kan som udlejer modsætte dig fremlejeforholdet, hvis blot en af de 4 betingelser ikke er opfyldt. Du kan også modsætte dig fremlejeforholdet, hvis du har en rimelig grund til det. Grunden skal være tungtvejende og saglig. En saglig grund kan eksempelvis være, hvis du på forhånd kender fremlejetager, og vedkommende har misligholdt en lejeaftale med dig i en tidligere lejeperiode.

Du har pligt til at modsætte dig fremlejeforholdet, hvis det medfører, at der bor mere end 2 personer pr. beboelsesrum i lejemålet. Hvis du ikke modsætter dig fremlejeforholdet, og er velvidende om at der bor for mange i lejemålet, kan du som udlejer straffes med bøde.

Hvem er ansvarlig overfor dig som udlejer?

Selvom din lejer har fremlejet sit lejemål til en fremlejetager, er lejer fortsat erstatningsansvarlig for eventuelle skader, der sker som følge af fremlejetagers uforsvarlige adfærd. Det samme gælder ansvaret for, at fremlejetager overholder reglerne for god skik og orden i ejendommen. Du kan derfor stadig rette et eventuelt erstatningskrav mod lejer, selvom der foreligger et fremlejeforhold.