LejelovenMenu

Frakendelse af retten til at administrere ejendomme

Hvis du udlejer mere end én lejlighed, kan du i særlige tilfælde få frakendt både retten til at administrere dine lejligheder og retten til at bestemme over, hvem der skal administrere dem. I denne artikel kan du læse mere om, hvad der kan danne grundlag for en frakendelse, så du kan undgå at ende i sådan en situation.

Hvorfor kan man blive frakendt retten til at administrere sine ejendomme?

En frakendelse af retten til at administrere ejendomme kan vare i alt mellem 1-5 år. For at få frakendt retten til at administrere udlejningsejendomme skal du som udlejer gentagende gange groft have tilsidesat reglerne i lejeloven eller lov om boligforhold. En frakendelse kan i øvrigt ske på grundlag af følgende overtrædelser:

  • Hvis du 2 gange har fået bøde- eller fængselsstraf som følge af overtrædelse af lejeloven, loven om byfornyelse og boligforbedring, loven om byfornyelse og udvikling af byer samt lov om midlertidig regulering af boligforholdene.
  • Hvis du 2 gange har fået bødestraf for at undlade at foretage vedligeholdelse af lejligheder, som er nødvendig for beboernes og andres sikkerhed, eller hvis du har benyttet lokaler til beboelse, som ikke lovligt kan benyttes til beboelse efter byggeloven.
  • Hvis du 2 gange har været under tvungen administration.
  • Hvis du ikke har indordnet dig efter mindst 3 endelige afgørelser fra Huslejenævnet inden for en periode på 2 år.
  • Hvis du mindst 3 gange har fået påbegyndt arbejde af Grundejernes Investeringsfond inden for en periode på 10 år.

Som det følger af den sidstnævnte overtrædelse, kan Grundejernes Investeringsfond igangsætte arbejde i et lejemål. Dette kan ske, hvis du som udlejer ikke følger en afgørelse fra Huslejenævnet om manglende vedligeholdelse. I sådan et tilfælde kan Grundejernes Investeringsfond udføre vedligeholdelsesarbejdet på din regning.

Hvordan foregår en frakendelse?

Huslejenævnet i den kommune hvor udlejningsejendommen er beliggende, indberetter en manglende efterlevelse af en afgørelse til Grundejernes Investeringsfond. Når Grundejernes Investeringsfond har fået rapporteret 3 overtrædelser inden for 2 år, giver de besked til det eller de involverede Huslejenævn. Når dette er gjort, foretager Huslejenævnet/nævnene en vurdering af, om betingelserne for frakendelse af retten til at administrere ejendomme er opfyldt. Hvis den eller de involverede Huslejenævn når til enighed om dette, indgives en politianmeldelse. Herefter står politiet for at viderebehandle sagen. Dette foregår efter de samme processuelle regler som straffesager.

Når du har fået frakendt retten til at administrere dine ejendomme, er det Grundejernes Investeringsfond, der står for administrationen. De kan også overlade administrationen til en anden administrator, som de vurderer er egnet. Betalingen til den nye administrator foregår på din egen regning.

Kan man få en frakendelse forkortet?

Er du blevet frakendt retten til at administrere ejendomme i mere end 2 år, kan du afgive et ønske om at få forkortet din frakendelse, og således få retten til at administrere igen før tid. For at gøre dette skal dit ønske om generhvervelse, indbringes for domstolene inden frakendelsens udløb. Sådan en indbringelse kan tidligst finde sted, når de første 2 år af frakendelsen er gået. Det er dog meget sjældent, at din ret kan generhverves før den fastsatte periodes udløb.