Frakendelse af retten til at administrere ejendomme

I særlige tilfælde kan du som udlejer blive frakendt retten til at administrere dine lejligheder samt blive frakendt retten til at bestemme hvem, der skal administrere dem. Denne frakendelse kan være på mellem 1 og 5 år. Frakendelsen gør sig dog ikke gældende, hvis du kun udlejer en lejlighed.

Hvordan kan man blive frakendt retten til at administrere sine ejendomme?

For at få frataget retten til at administrere, skal du som udlejer gentagende gange have tilsidesat reglerne i lejeloven. En fratagelse kan blandt andet ske pga. følgende overtrædelser:

  • Hvis du 2 gange har fået bøde- eller fængselsstraf som følge af overtrædelse af loven om midlertidig regulering af boligforhold, loven om byfornyelse og boligforbedring samt lov om midlertidig regulering af boligforholdene.
  • Hvis du 2 gange har fået bødestraf ved at undlade at foretage vedligeholdelse af lejligheder, som er nødvendige for beboernes og andres sikkerhed.
  • Hvis du 2 gange har været under tvungen administration.
  • Hvis du ikke har overholdt 3 eller flere endelige afgørelser fra huslejenævnet inden for en 2-årig periode. Eller inden for den 2-årige periode har fået både bøde og fængselsstraf ved ikke at have overholdt en eller flere af huslejenævnets afgørelser.
  • Hvis du 3 eller flere gange har fået påbegyndt arbejde af Grundejernes Investeringsfond inden for en periode på 10 år. Dette sker, hvis du som udlejer ikke følger en afgørelse fra huslejenævnet om manglende vedligeholdelse. I sådan et tilfælde kan Grundejernes Investeringsfond på vegne af dig, og på din regning, udføre vedligeholdelsesarbejdet.

Hvordan foregår en frakendelse?

Har du ikke overholdt reglerne, indberetter huslejenævnet overtrædelserne til Grundejernes Investeringsfond, så snart de er bevidste om dem. Når Grundejernes Investeringsfond har fået rapporteret 3 overtrædelser inden for 2 år, giver de besked til de involverede huslejenævn. Når dette er gjort, foretager huslejenævnene en vurdering af, om betingelserne for frakendelse af retten til at administrere ejendomme er opfyldt. Hvis de involverede nævn når til enighed om dette, laves der en politianmeldelse.

Hvem overtager retten til at foretage administrationen for ejendommene?

Når du er blevet frakendt retten til at administrere dine ejendomme, er det Grundejernes Investeringsfond, der bestemmer hvem, der overtager administrationen. Betalingen til den nye administrator foregår på din egen regning.

Hvordan får man en frakendelse forkortet?

Er du blevet frakendt retten til at administrere ejendomme i mere end 2 år, kan du ønske om at få forkortet din frakendelse. For at gøre dette, skal dit ønske om at få generhvervet retten indbringes for domstolene inden frakendelsens udløb. Sådan en indbringelse kan tidligst finde sted, når de første 2 år af frakendelsen er gået. Det er dog meget sjældent at din ret bliver generhvervet før tid.