LejelovenMenu

Betaling af forbrug - el, vand og varme

Skal forbruget betales a conto, inkluderes i huslejen eller afregnes mellem lejer og forsyningsselskab? Det står dig ikke helt frit at vælge, da der er en række betingelser, som skal være opfyldt for at kunne vælge henholdsvis a conto og afregning direkte med forsyningsselskab. Læs om de 3 typer af afregning for forbrug og betingelserne for de enkelte opkrævninger her.

A conto

Den ene mulighed er at lade lejer betale for forbrug a conto. En a conto betaling er et midlertidigt fastsat beløb, der betales som en forskudsbetaling med henblik på en senere endelig afregning. Her betaler lejer det fastsatte beløb til dig hver måned. Beløbet svarer til vedkommendes forventede forbrug. Når lejer betaler forbrug a conto, er det dig, der afregner endeligt med forsyningsselskabet. Du skal derfor én gang om året udarbejde et regnskab, hvor lejers a conto indbetalinger og de faktiske udgifter til lejerens forbrug gøres op. En eventuel difference afregnes enten som en tilbagebetaling til lejer eller en efterbetaling fra lejer til dig. Det er derfor hensigtsmæssigt at forsøge at fastsætte beløbet for a conto så tæt på den faktiske udgift som muligt. Beløbet kan eksempelvis fastsættes med afsæt i den tidligere lejers forbrug. Fastsætter du a conto efter tidligere lejers forbrug, skal du huske at tage højde for, om der skal bo flere eller færre lejere i lejemålet end før. I så fald skal du justere beløbet herefter.

Hvis den månedlige a conto betaling viser sig at være for høj eller lav, kan du justere beløbet med 6 ugers varsel. Det er typisk vand og varme, der betales a conto, mens el som regel afregnes direkte med forsyningsselskabet. Du skal dog være opmærksom på nedenstående krav, som skal være opfyldt, for at kræve a conto betaling af vand, el og varme.

Vand

Den enkelte lejers forbrug skal kunne dokumenteres. Derfor skal der være en forbrugsmåler tilknyttet det enkelte lejemål, før du kan opkræve a conto betaling for vand. Er der ikke det, kan du kun kræve betaling for vand over huslejen.

Hvis du leverer opvarmning af vand til lejemålene i en ejendom, kan du også kræve udgifterne hertil dækket af lejerne, ved at lave forholdsmæssig fordeling mellem lejerne efter forbrug, som er målt på forbrugsmålere i lejemålet. Det samme gør sig gældende, hvis du leverer køling til lejerne herunder nedkøling af vand.

El og gas

Står du for at levere el og gas, gælder samme regler som for vand. Du kan altså kun opkræve a conto betaling for el og gas, hvis der er en forbrugsmåler tilknyttet det enkelte lejemål. El afregnes dog i langt de fleste tilfælde direkte med forsyningsselskaberne og ikke a conto.

Varme

Du kan godt kræve a conto betaling for varme, selvom der ikke er en forbrugsmåler tilknyttet hvert enkelt lejemål. Når det gælder varme, er det nemlig tilladt, at du fordeler udgifterne til varme efter lejemålets kvadratmeter eller rumfang. Lejerne kan dog, såfremt et flertal af lejerne i bygningen er enige om det, kræve, at du opsætter forbrugsmålere til lejemålene, og at fordelingen fremover sker på baggrund af disse målere.

Inkluderet i huslejen

En anden mulighed er at inkludere forbrugsomkostningerne i huslejen. Det anbefales dog at vælge en af de andre typer afregning af forbrug, såfremt det er muligt. Inkluderer du forbruget i huslejen, kan du nemlig ikke kræve efterbetaling fra lejer i tilfælde af, at lejers faktiske forbrug er større end forventet. Er der tale om udlejning af et værelse i en lejlighed eller villa, er denne form for afregning dog typisk den eneste, som er mulig. Fastsættelsen af den andel af huslejen, som skal gå til forbrug, kan du sætte på samme måde som ved fastsættelse af a conto beløbet. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er tilladt at inkludere varmeudgiften i huslejen. Udlejning af værelser og visse kollegie og ungdomsboliger, er dog undtaget fra denne regel, så for denne type af lejemål, er det alligevel tilladt at inkludere varmeudgifter i huslejen.

Direkte med forsyningsselskab

Den tredje mulighed er at lade lejer afregne direkte med forsyningsselskabet. På den måde er du holdt helt ude af afregningen. Inden du vælger, at lejer skal afregne direkte med forsyningsselskabet, skal du som udlejer være opmærksom på, om forsyningsselskabet i det hele taget vil indgå aftaler med lejere. Vælger du, at lejer skal afregne vandforbrug på denne måde, bør du løbende holde øje med, om afregningen mellem lejer og forsyningsselskabet sker i overensstemmelse med aftalen. Vand er ofte forbundet til hele ejendommen, og forsyningsselskab kan således ikke bare lukke for vandet i tilfælde af manglende betalinger. Det kan føre til, at du som udlejer i sidste ende kan risikere at stå med regningen for vand fra forsyningsselskabet, for at undgå at der lukkes for vandet. Du vil naturligvis altid i sådanne tilfælde have et efterfølgende krav mod lejer, svarende til beløbet som du måtte betale for lejer.