Fraflytningssyn og flytteopgørelse

Når lejer har opsagt lejeforholdet og skal fraflytte din bolig, skal du være opmærksom på de regler og tidsfrister, som er forbundet med fraflytningssynet, fraflytningsrapporten og fraflytningsopgørelsen. Dem kan du læse mere om her:

Istandsættelse

Er lejekontrakten indgået efter den 1. juli 2015, kan du af lejer, jf. lejelovens § 98, kun kræve en “normalistandsættelse”, når vedkommende fraflytter boligen. En normalistandsættelse er nødvendig hvidtning, maling og tapetsering samt maling af træ og jern.

Er lejekontrakten indgået før 1. juli 2015, kan du kræve, at lejer afleverer lejemålet nyistandsat, hvis det var nyistandsat, da lejer flyttede ind. Det betyder, at lejer hæfter for istandsættelse af alt fra gulve og vægge til køkken og bad, så det fremstår nyt.

Frafraflytningssyn

Hvis du lejer mere end ét lejemål ud skal du ifølge lejeloven altid afholde indflytnings- og udflytningssyn. Boligen skal synes senest 2 uger efter, at du er gjort bekendt med, at lejer er flyttet ud. Du skal indkalde lejer skriftligt til syn med mindst 1 uges varsel. Indkaldelsen kan sendes digitalt, hvis lejekontrakten er indgået efter 1. januar 2018. Er lejekontrakten indgået før 1. januar 2018, kan du kun indkalde lejer digitalt, hvis I i lejekontraktens § 11 har aftalt at benytte digital kommunikation. Læs mere her. Overholder du ikke tidsfristen, kan du risikere at miste muligheden for at forlange, at lejer betaler for udbedring af de fejl og mangler, som lejeren er skyld i.

Hvis du kun lejer ét lejemål ud, har du ikke pligt til at afholde hverken indflytnings- eller fraflytningssyn, men du skal blot meddele lejer dine krav til istandsættelse inden 2 uger fra lejerens fraflytningsdato. Hvis du ikke overholder tidsfristen, kan du med enkelte undtagelser ikke kræve, at lejer betaler for udbedring af mangler.

Fraflytningsrapport

Har du pligt til at afholde fraflytningssyn, skal du ved fraflytningssynet udarbejde en fraflytningsrapport, hvori det, på baggrund af synet, aftales, hvad der skal istandsættes i lejemålet. Den færdige rapport skal afleveres til lejer ved synet. Du kan enten printe den eller sende den via mail. Sørg for at lejer besvarer mailen med sin bekræftelse af modtagelsen, straks vedkommende har modtaget den. Både du og lejer skal, ligesom ved indflytningssynet, være til stede ved fraflytningssynet. Begge parter skal også underskrive den færdige fraflytningsrapport. Er lejer forhindret i at deltage i synet eller nægter at skrive under på fraflytningsrapporten - f.eks. i tilfælde af uenighed og dets indhold, skal du sende rapporten til lejer senest to uger efter synet.

Flytteopgørelse / fraflytningsopgørelse

Når istandsættelsen er foretaget, skal du sende en flytteopgørelse til lejer. I flytteopgørelsen skal du opgøre de økonomiske udgifter for istandsættelsen og dette skal udspecificeres således, at det fremgår hvad hver udgiftspost har kostet. Er væggene blevet malet og gulvet slebet, skal det således fremgå, hvad henholdsvis malerarbejdet og slibearbejdet har kostet. Gør du ikke det, opfylder fraflytningsopgørelsen ikke specifikationskravet og så kan du ikke gøre det økonomiske krav gældende. Du bør også vedlægge en kopi af regningerne til de forskellige håndværkere, så opgørelsen er så gennemsigtig for lejer som mulig.

Tidsfrist for flytteopgørelse

Der er ingen konkret frist for, hvornår lejer senest skal have modtaget flytteopgørelsen. Fristen hedder “inden for rimelig tid”, og her er det retspraksis og de konkrekte omstændigheder, som afgør, hvad der betragtes som rimelig tid. Det er typisk 4-6 uger. Det er dit ansvar at få indhentet regningerne fra håndværkerne, så lejer kan modtage flytteopgørelse inden for rimelig tid.

Hvilke udgifter må udlejer medtage i fraflytningsopgørelsen?

Du må kun medtage udgifter til istandsættelse af det, som er angivet i fraflytningsrapporten.

Eneste undtagelse er “skjulte mangler”, som er mangler, som du ikke har kunne opdage ved fraflytningssynet, men som du efterfølgende er blevet bekendt med. Et eksempel på en skjult mangel fra retspraksis er opdagelsen af kattelopper, der stammede fra fraflyttede lejers kat. Bemærk at skjulte mangler skal påtales, så snart de opdages og ikke først gennem flytteopgørelsen.

Du skal også huske, at du kun må medtage udgiften til istandsættelse af de dele af det lejede, som lejer er pålagt vedligeholdelsespligten for. Er lejer pålagt ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, kan du ikke pålægge vedkommende at betale for istandsættelse af dele, der vedrører den udvendige vedligeholdelse. Den eneste vedligeholdelsespligt din lejer er tildelt direkte gennem lejeloven er vedligeholdelse og fornøden fornyelse af lås og nøgler. Det skal altså være aftalt i lejekontrakten, hvis du har pålagt lejer mere end det.

Eventuelle huslejerestancer må også medtages i flytteopgørelsen.