Forbrugsregnskabet

Betaler din lejer for forbrug a conto, skal du overholde de krav, der er til forbrugsregnskaber samt de tidsfrister, der gælder for, hvornår dine lejere senest skal have modtaget forbrugsregnskabet og for tilbage- og/eller efterbetaling. Læs mere her:

Din lejer har krav på at modtage et forbrugsregnskab over vand- og varmeforbruget. Såfremt andet ikke er aftalt i lejekontrakten, løber regnskabsåret for forbrugsregn- skabet fra den 1. juni - 31. maj. Forsynes ejendommen med varme fra et kollektivt forsyningsanlæg, skal regnskabsåret dog følge forsyningsanlæggets regnskabsår. Årsregnskabet for vand skal følge det, som vandværket eller kommunen anvender. Du kan som udlejer dog beslutte, at det skal følge varmeregnskabsåret.

Tidsfrister

Lejer skal have modtaget forbrugsregnskabet senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis lejer ikke har modtaget det inden for fristen, mister du din ret til at kræve efterbetaling, såfremt lejerens forbrug har været højere, end det opkrævede a conto beløb. I forbindelse med leverance fra et kollektivt forsyningsanlæg skal du fremsende regnskabet til lejeren senest 3 måneder efter, at du har modtaget den endelige afregning fra anlægget, hvis dette ligger senere end 4 måneders fristen. Fristerne kan ikke forlænges ved aftale.

Krav til forbrugsregnskabets indhold

Forbrugsregnskabet skal være skriftligt og indeholde følgende for at være gyldigt:

  • Lejerens andel af de samlede forbrugsudgifter.
  • Oplysninger om lejerens muligheder for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet
  • Oplysning om tidspunktet for udlejerens modtagelse af forbrugsregnskabet, såfremt det først kommer frem til lejeren efter fristen.

Indeholder forbrugsregnskabet ikke disse oplysninger er regnskabet ugyldigt, og så er du forpligtet til at fremsende et nyt gyldigt regnskab. Fremsender du ikke et nyt gyldigt regnskab senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb, mister du din ret til at kræve efterbetaling. Er der tale om en langvarig forsinkelse, kan lejeren undlade at indbetale fremtidige aconto betalinger, indtil vedkommende har modtaget et gyldigt regnskab.

Tilbagebetaling og efterbetaling

Ved tilbagebetaling skal lejer modtage pengene ved førstkommende huslejebetaling efter modtagelsen af forbrugsregnskabet. Dette gøres nemmest ved at modregne tilbagebetalingen i huslejeopkrævningen. Hvis din lejer eksempelvist normalt betaler 7.000 kr i husleje og 10. september modtager et forbrugsregnskabet, der viser at han/hun skal have 1200 kr. tilbage, skal han/hun således kun betale 5.800 kr i husleje den 1. oktober.

Ved efterbetaling kan du først kræve beløbet betalt med huslejebetalingen minimum en måned efter modtagelsen af forbrugsregnskabet. Modtager lejer forbrugsregnskabet den 10. september, vil du således først kunne kræve efterbetalingen betalt med huslejen den 1. november.

Overstiger beløbet, der skal efterbetales, hvad der svarer til 3 måneders husleje, har lejer ret til at dele betalingen op i 3 rater fordelt over 3 måneder.

Lejers mulighed for at gøre indsigelse

Lejer har mulighed for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet senest 6 uger efter, at vedkommende har modtaget regnskabet. Indsigelsen skal indeholde hvilke punkter i regnskabet, lejeren ikke er enig i. En generel uenighed er ikke fyldestgørende. Vær opmærksom på, at beboerrepræsentationer kan gøre indsigelser på vegne af samtlige lejere. Hvis du ønsker at fastholde dit krav om efterbetaling i henhold til regnskabet, skal du indbringe sagen for huslejenævnet senest 6 uger efter, lejerens indsigelsesfrist er udløbet.