LejelovenMenu

Forbrugsregnskabet

Betaler din lejer forbrug a conto, skal du overholde de krav, der er til forbrugsregnskaber. Dette gælder særligt reglerne for tilbage- og/eller efterbetaling, samt hvornår dine lejere senest skal have modtaget forbrugsregnskabet. Læs mere her:

Din lejer har krav på at modtage forbrugsregnskaber for hhv. vand- og varmeforbruget. Såfremt andet ikke er aftalt i lejekontrakten, løber regnskabsåret for forbrugsregnskabet fra den 1. juni - 31. maj. Forsynes ejendommen med varme fra et kollektivt forsyningsanlæg, skal regnskabsåret dog følge forsyningsanlæggets regnskabsår. Årsregnskabet for vand skal følge det, som vandværket eller kommunen angiver. Du kan som udlejer dog beslutte, at årsregnskabet for vand skal følge varmeregnskabsåret.

Tidsfrister

Lejer skal have modtaget forbrugsregnskabet senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis lejer ikke har modtaget det inden for fristen, mister du din ret til at kræve en efterbetaling, hvis lejerens faktiske forbrug har været højere end det opkrævede a conto beløb.

Hvis der sker leverance fra et kollektivt forsyningsanlæg, og du først har modtaget den endelige afregning efter udløbet af den oprindelige frist på 4 måneder, bliver fristen forlænget. I dette tilfælde skal du fremsende regnskabet, så lejeren har modtaget det senest 3 måneder efter, at du har modtaget den endelige afregning fra forsyningsanlægget. Du skal være opmærksom på, at disse frister kan ikke forlænges ved aftale.

Krav til forbrugsregnskabets indhold

Forbrugsregnskabet skal være skriftligt og indeholde følgende for at være gyldigt:

  • Lejerens andel af de samlede forbrugsudgifter.
  • Oplysninger om lejerens mulighed for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet.
  • Oplysning om tidspunktet for udlejerens modtagelse af forbrugsregnskabet, såfremt det først kommer frem til lejeren efter fristen.

Indeholder forbrugsregnskabet ikke disse oplysninger, er regnskabet ugyldigt, og så er du forpligtet til at fremsende et nyt gyldigt regnskab. Fremsender du ikke et nyt gyldigt regnskab senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb, mister du din ret til at kræve efterbetaling, hvis lejer har betalt for lidt i aconto i forhold til de faktiske omkostninger. Er der tale om en langvarig forsinkelse, kan lejeren undlade at indbetale fremtidige aconto betalinger, indtil vedkommende har modtaget et gyldigt regnskab.

Tilbagebetaling og efterbetaling

Hvis din lejer har betalt et højere beløb a conto, end det viser sig, at det faktiske forbrug beløber sig til, skal der ske en tilbagebetaling af det overskydende beløb. Ved tilbagebetaling skal lejer modtage pengene ved førstkommende huslejebetaling efter modtagelsen af forbrugsregnskabet. Dette gøres nemmest ved at modregne tilbagebetalingen i huslejeopkrævningen. Hvis din lejer eksempelvis normalt betaler 7.000 kr i husleje, og modtager et forbrugsregnskab d. 10. september, der viser, at vedkommende skal have 1200 kr. tilbage, skal lejer således kun betale 5.800 kr. i husleje d. 1. oktober.

Ved efterbetaling kan du først kræve beløbet betalt med huslejebetalingen minimum en måned efter modtagelsen af forbrugsregnskabet. Modtager lejer forbrugsregnskabet d. 10. september, vil du således tidligst kunne kræve efterbetalingen betalt med huslejen d. 1. november.

Overstiger beløbet, der skal efterbetales, med hvad der svarer til 3 måneders husleje, har lejer ret til at dele betalingen op i 3 lige store rater fordelt over 3 måneder. Hvis lejeren er ved at fraflytte, skal efterbetalingen ske senest på fraflytningsdagen.

Lejers mulighed for at gøre indsigelse

Lejer har mulighed for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet senest 6 uger efter, at vedkommende har modtaget regnskabet. Indsigelsen skal indeholde en konkret angivelse af, hvilke punkter i regnskabet lejeren ikke er enig i. En generel uenighed er altså ikke fyldestgørende nok til en indsigelse. Vær opmærksom på, at beboerrepræsentanter kan gøre indsigelser på vegne af samtlige lejere, hvis du udlejer lejemål i en ejendom med en beboerrepræsentation. Hvis du ønsker at fastholde dit krav om efterbetaling i henhold til regnskabet efter en lejers indsigelse, skal du indbringe sagen for Huslejenævnet senest 6 uger efter, at lejerens indsigelsesfrist er udløbet.